Nej, he­le Eu­ro­pa har brug for EU

BT - - DEBAT - UF­FE EL­LE­MANN- JEN­SEN

EU ER IK­KE på vej mod et sam­men­brud. De har tid­li­ge­re væ­ret i me­get van­ske­li­ge si­tu­a­tio­ner, hvor det til sidst vi­ser sig, at man væl­ger at stå sam­men. Og hvis man kig­ger på de trus­ler, der er ude­fra i øje­blik­ket, så tror jeg, at al­le er eni­ge om, at der me­re end no­gen­sin­de er brug sam­men­hold i EU. Men det er klart, at det ser van­ske­ligt ud med Græken­land og fl ygt­nin­ge­ne i øje­blik­ket, og det be­kym­rer mig, men vi har op­le­vet kri­ser før og løst pro­ble­mer­ne.

I FOR­HOLD TIL Græken­land er det mu­ligt at la­ve en tek­nisk mid­ler­ti­dig løs­ning. Det for­ud­sæt­ter dog, at græker­ne be­gyn­der at op­fø­re sig lidt vok­sent. I for­hold til bri­ter­ne vil der væ­re en stor vil­je i EU til at fi nde nog­le punk­ter, hvor man kan imø­de­kom­me dem – og der vil væ­re en stor vil­je hos Ca­meron til at fi nde no­get, han kan præ­sen­te­re der­hjem­me som en sejr. Det stør­ste pro­blem er fl ygt­nin­ge­pres­set, som eks­plo­de­rer for øje­blik­ket på grund af de man­ge kon­fl ik­ter. Det er den helt store ud­for­dring, som hand­ler om me­re end for­de­ling af nog­le fl ygt­nin­ge. Og det er net­op der, der er be­hov for et me­get tæt sam­ar­bej­de lan­de­ne imel­lem. EU’s frem­tid er kom­pli­ce­ret. Det op­mun­tren­de i EU er, at vi har en tysk le­der, som hol­der ho­ve­d­et koldt. Vi skal sæt­te vo­res lid til An­gela Mer­kel. Hun er den blandt de po­li­ti­ske le­de­re i Eu­ro­pa i dag, der bl. a. ken­der Rusland bedst po­li­tisk. Hun ved, hvad vi har at gø­re med og er i stand til at stå fast, sam­ti­dig med at hun hol­der ho­ve­d­et koldt. Jeg hå­ber, vi vil se et styr­ket EU om ti år, for el­lers vil det gå ud over os al­le sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.