V – FOR VIL­JE EL­LER VAN­VID?

Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Po­li­tisk kom­men­ta­tor Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Iskri­ven­de stund er der sta­dig ik­ke klar­hed over, om Lars Løk­ke Ras­mus­sen dan­ner en ren Ven­stre- re­ge­ring, som der gæt­tes fl it­tigt på. Men li­ge net­op den mu­lig­hed er der ik­ke så go­de hi­sto­ri­ske er­fa­rin­ger med. Det er mu­ligt, Løk­ke kan gø­re Vteg­net for­an Ama­li­en­borg og sit mi­ni­ster­hold snart, men en ren vin­der­sag er det ik­ke, at val­gets ta­ber må­ske går so­lo.

Hvor­for blev/ ty der det på det en smal V- re­ge­ring? Det var ik­ke for­di en­der­ne ik­ke kun­ne mø­des mel­lem Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti. Pro­ble­met var nær­me­re, at hvis de skul­le, så vil­le de ik­ke kun­ne nå en mil­li­me­ter læn­ge­re. På pa­pi­ret får Løk­ke alt­så mest ma­nøv­re­rum ved at dan­ne en ren V- re­ge­ring, der sø­ger at sam­le sit fl er­tal fra sag til sag. Det er set før i dansk po­li­tik og det har og­så i pe­ri­o­der væ­ret ri­me­ligt ope­ra­tio­nelt. Men det er ik­ke no­gen for­nø­jel­ses­tur. Der vil ik­ke væ­re plads til den mind­ste slin­ger i val­sen fra Ven­stre selv, sam­ti­dig skal det par­la­men­ta­ri­ske grund­lag - som mildt sagt ik­ke har væ­ret be­gej­stre­de for re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne - hol­des til­fred­se, og først der­eft er kan Ven­stre så fra sag til sag le­de eft er et fl er­tal.

Kan Løk­ke sty re det? Løk­ke er som vand - han fi nder oft est en vej ud - uan­set hvor kring­let den er. Men man skal jo li­ge hu­ske den lil­le de­tal­je, at det sjæl­dent er en stats­mi­ni­ster selv, der for­hand­ler aft aler­ne på plads. Det er fag­mi­ni­stre. Der­for skal man ik­ke kun spør­ge sig selv, om Løk­ke kan sam­le fl er­tal­let, men om hver en­kelt V- mi­ni­ster ev­ner det. Lars Løk­ke Ras­mus­sen ta­ler me­get om at ’ ud­stik­ke en ret­ning’, men hvis en ren V- re­ge­ring skal kun­ne fun­ge­re, så kræ­ver det en fæl­les vi­sion. Den er der ik­ke end­nu.

Hvad bli­ver af­gø­ren­de po­li­tisk? Den øko­no­mi­ske po­li­tik er af­gø­ren­de. Da Hart­ling ( tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster fra Ven­stre) måt­te ud­skri­ve valg i 1975 eft er kun 14 må­ne­der med en ren V- re­ge­ring, var det for­di, han ik­ke kun­ne sam­le fl er­tal for sin øko­no­mi­ske po­li­tik. Fra S- top­pen ly­der der et run­gen­de “ja” til sam­ar­bej­de med Løk­ke, men han skal kun­ne hol­de hus med sit par­la­men­ta­ri­ske grund­lag ( alt­så ha­ve styr på DF, LA og K) og så skal han na­tur­lig­vis selv kun­ne få sin øko­no­mi­ske po­li­tik igen­nem. Det ly­der en­kelt, men det er langt­fra no­gen nem di­sci­plin. Det hø­rer dog med til hi­sto­ri­en om Hart­ling, at han ved val­get i 1975 for­dob­le­de Ven­stres man­dat­tal, men mi­ste­de mag­ten.

Hvad bli­ver det for et re­ge­rings­grund­lag? Der er i sa­gens na­tur nødt til at væ­re ela­stik i me­ter­mål, når man ik­ke ved, hvor langt man skal stræk­ke sig. Der­for vil Løk­kes re­ge­rings­grund­lag sand­syn­lig­vis væ­re me­re en be­skri­vel­se af en ret­ning end et en­de­mål. Sagt på en an­den må­de, han vil si­ge: “Kom, vi skal med to­get”, men ik­ke si­ge - “vi skal til Næst­ved”.

Hvor stor en re­ge­ring bli­ver det? Min­dre end den nu­væ­ren­de. Dels skal der ik­ke ta­ges hen­syn til at fl ere par­ti­er skal ha­ve si­ne top­folk pla­ce­ret be­hø­rigt fi nt, dels er det nem­me­re at hol­de styr på en lidt min­dre fl ok og en­de­lig ud­vi­ser det og­så no­get klæ­de­lig må­de­hold med mi­ni­ster- res­sour­cer­ne. Det be­ty­der så og­så, at dem, der bli­ver ud­nævnt til mi­ni­ster skal ar­bej­de hårdt. De­res an­svars­om­rå­der vil bli­ve store, men de skal jo alt­så og­så hol­de styr på fl er­talskom­bi­na­tio­ner­ne med et no­get me­re vå­gent øje end nor­malt.

Hvil­ke mi­ni­sterta­bu­ret­ter bli­ver de var­me­ste? Finansministeren vil få af­sin­digt travlt, men det er så­dan nog­le og­så skabt til. Der­u­d­over vil DF hol­de me­get vå­gent øje med in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et, Eu­ro­pa­mi­ni­ste­ri­et, Justits­mi­ni­ste­ri­et og he­le vel­færds­om­rå­det. Der­for skal de po­ster og­så be­sæt­tes af folk, som DF har et for­tro­ligt og til­lids­fuldt for­hold til. DF vil na­tur­lig­vis bli­ve as­si­ste­ret fra en år­vå­gen op­po­si­tion, som vil for­sø­ge at gra­ve de øm­me punk­ter frem – og de ved., hvor de er, for det var de­res kon­tor i sid­ste uge. LA og K vil hol­de en skat­te­mi­ni­ster godt be­skæft iget - ik­ke mindst, hvis de ser en mu­lig­hed for at spil­le skat­te­mi­ni­ste­ri­et og fi nans­mi­ni­ste­ri­et ud mod hin­an­den. Men og­så vækst, er­hverv og for De Kon­ser­va­ti­ves ved­kom­men­de og­så for­svars­om­rå­det vil ha­ve de­res in­ter­es­se. De ven­stre­folk, der får de po­ster skal væ­re indstil­let på at bli­ve kaldt so­ci­al­de­mo­kra­ter fra mor­gen til aft en.

Han vil si­ge: ’ Kom, vi skal med to­get’, men ik­ke si­ge - ’ vi skal til Næst­ved’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.