SKAR HO­VE­D­ET AF SIN CHEF

Den 35- åri­ge Yas­sin Sal­hi hals­hug­ge­de sin chef, før han an­greb en gas­fa­brik

BT - - TERROR - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

En brand­mand sat­te i går li­vet på spil for at stop­pe en fransk ter­r­o­rist, der kort for­in­den på ma­ka­ber vis hav­de dræbt og hals­hug­get sin chef, kørt ind i nog­le gas­fla­sker ved en fa­brik, så de eks­plo­de­re­de, og an­gi­ve­ligt råbt ’ Al­la­hu Ak­bar’ ( Gud er størst, red.).

Den 35- åri­ge Yas­sin Sal­hi, der er ho­ved­mistænkt i gårs­da­gens ter­r­or­an­greb i Frankrig, blev ude­fra be­trag­tet som al­min­de­lig fa­mi­lie­far. Han er gift og har tre børn. Men af ven­ner bli­ver han be­skre­vet som en ’ hård mus­lim’. Det skri­ver den fran­ske avis Le Fi­ga­ro.

I kon­takt med sa­la­fi­ster

Han har tid­li­ge­re væ­ret i po­li­tiets sø­ge­lys på grund af frygt for ra­di­ka­li­se­ring, for­di han har væ­ret i kon­takt med yder­ligt­gå­en­de sa­la­fi­ster.

En frygt, der med an­gre­bet på den ame­ri­kan­ske­je­de gas­fa­brik Air Pro­duct sy­døst for by­en Ly­on, blev gjort til vir­ke­lig­hed.

In­den han sat­te sig ind i sin va­re­vogn og kør­te mod fa­brik­ken, lag­de Yas­sin Sal­hi, der ar­bej­de­de som chauf­før for et lo­kalt trans­port­fir­ma, vej­en for­bi sin tid­li­ge­re chef, en lo­kal 50- årig for­ret­nings­mand.

Iføl­ge en kil­de, som Reu­ters har talt med, tog Yas­sin Sal­hi og hans of­fer for­bi fa­brik­ken for at fo­re­ta­ge en le­ve­ring. Men den ho­ved­mistænk­te dræb­te og hals­hug­ge­de sin chef, før han kør­te sin bil ind på fa­brik­ken. Over­våg­nings­bil­le­der vi­ser iføl­ge det fran­ske nyheds­bu­reau AFP, at Yas­sin Sal­hi der­ef­ter pla­ce­re­de sin tid­li­ge­re chefs af­hug- ge­de ho­ved på et hegn for­an fa­brik­ken.

Her­ef­ter gik ger­nings­man­den tilbage til sin va­re­vogn og kør­te ind i nog­le gas­fla­sker ved fa­brik­ken, som eks­plo­de­re­de.

Mo­dig brand­mand

Han for­lod der­ef­ter bi­len for at gå ind i en nær­lig­gen­de byg­ning, hvor der var fle­re gas­fla­sker for og­så at få dem til at eks­plo­de­re. Men det sat­te en brand­mand en stop­per for.

Brand­man­den var ble­vet til­kaldt til ste­det. Han stød­te på Yas­sin Sal­hi, der an­gi­ve­ligt råb­te ’ Al­la­hu Ak­bar’ ( Gud er størst, red.), og han sat­te sit eget liv på spil for at sæt­te en stop­per for ter­r­o­ri­sten. Det for­tal­te den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve, i går.

» Den for­mode­de ger­nings­mand bag den­ne ne­der­dræg­ti­ge for­bry­del­se blev neut­ra­li­se­ret af en brand­mand, som hav­de en mas­se mod og holdt ho­ve­d­et koldt nok til at sæt­te ham ud af spil­let, « for­kla­re­de Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve.

Der er end­nu ik­ke de­tal­jer om, hvor­dan han den mo­di­ge brand­mand pa­ci­fi­ce­re­de ter­r­o­ri­sten.

Fransk po­li­ti er an­gi­ve­ligt fort­sat usik­re på, om Yas­sin Sal­hi ar­bej­de­de ale­ne, har for­bin­del­ser til Is­la­misk Stat, el­ler om han hav­de én el­ler fle­re med­sam­men­s­vor­ne. Fi­re per­so­ner er ef­ter an­gre­bet ble­vet til­ba­ge­holdt i Frankrig.

Over­våg­nings­bil­le­der vi­ser iføl­ge det fran­ske nyheds­bu­reau AFP, at Yas­sin Sal­hi pla­ce­re­de sin chefs af­hug­ge­de ho­ved på et hegn for­an fa­brik­ken. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.