Det skal væ­re vå­dt, før det bli­ver godt

BT - - NYHEDER -

Det kan godt bli­ve en våd for­nø­jel­se for de festi­val­gæ­ster, der lør­dag dra­ger til Roskil­de for at rej­se spids tel­tet til årets festi­val.

Bå­de i Roskil­de og re­sten af lan­det ser det ud til at bli­ve en blan­det dag med sky­et vejr, by­ger, solskin – og det he­le kan end­da bli­ve til­sat tor­den nog­le ste­der.

» Jeg tror, at de fle­ste henover lør­da­gen får regn in­di­mel­lem. Der bli­ver dog ik­ke ta­le om de store mæng­der, « si­ger vagt­chef Mo­gens Røn­ne­bek fra Dan­marks Me­teo- ro­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI).

Ter­mome­tret når op på mel­lem 15 og 20 gra­der, og der bli­ver svag til skif­ten­de vind.

Søn­da­gen bli­ver en tand me­re som­mer­ag­tig. Vi får tem­pe­ra­tu­rer på sam­me ni­veau som lør­dag, men me­re tør­vejr og solskin.

» Der kan godt kom­me en en­kelt by­ge i de øst­li­ge eg­ne, men el­lers bli­ver det en ri­me­lig pæn søn­dag, « si­ger Mo­gens Røn­ne­bek. Vin­den bli­ver svag til jævn.

Når først Roskil­de Festi­val for al­vor skru­er op for mu­sik­ken, la­der det til, at vej­r­g­u­der­ne er med på fest. Først skal vi dog li­ge over­stå mandag, der li­ge­som we­e­ken­den bli­ver en blan­det for­nø­jel­se, hvor der ik­ke er ri­si­ko for he­deslag.

Der­ef­ter skru­es der, for­ud­ser prog­no­sen fra DMI, op for var­men.

Tirs­dag kan ter­mome­tret run­de 22 gra­der og ons­dag og tors­dag må­ske 25 gra­der.

» Det kan må­ske bli­ve end­nu var­me­re, når vi nær­mer os næ­ste we­e­kend, « si­ger Mo­gens Røn­ne­bek.

Folk, der me­ner, at ju­ni har væ­ret en tvivl­s­om om­gang, har ret. Ind­til vi­de­re lig­ger tem­pe­ra­tu­ren for må­ne­den to gra­der la­ve­re end nor­malt.

BNB

De før­ste da­ge kan det væ­re svært at få pløk­ke­ne til at bi­de i græs­set, men når først mu­sik­ken spil­ler, er der og­så fuld blæs på lam­pen. Ar­kiv­fo­to: Jo­nas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.