Gråt guld un­der sy­dens sol

BT - - NYHEDER - Fle­re får sendt pen­sio­nen til ud­lan­det. Fo­to: Iris

Sid­ste år fik knap 48.000 per­so­ner sendt de­res fol­ke­pen­sion til ud­lan­det, vi­ser en analyse fra ATP. Det er næ­sten en for­dob­ling i for­hold til 2005.

Stig­nin­gen er na­tur­lig, si­ger Ole Bei­er Sø­ren­sen, der er che­f­a­na­ly­ti­ker i ATP.

» Når så man­ge fle­re en­der med at bo uden for Dan­mark som pen­sio­ni­ster og mod­ta­ge dansk pen­sion, vid­ner det om en glo­ba­li­se­ret øko­no­mi og et åbent ar­bejds­mar­ked. Mo­bi­li­te­ten er gan­ske en­kelt langt stør­re end tid­li­ge­re. Man kan si­ge, at det ba­re er en na­tur­lig kon­se­kvens af, at øko­no­mi­en har åb­net sig. «

Ole Bei­er Sø­ren­sen vur­de­rer, at stig­nin­gen vil fort­sæt­te de kom­men­de år.

» Bå­de vo­res ar­bejds­liv og vo­res liv me­re bredt er ble­vet me­re in­ter­na­tio­nalt. Men­ne­sker flyt­ter i sti­gen­de grad over græn­ser for at bo og ar­bej­de, og der­for ser vi og­så en stig­ning i ud­veks­lin­gen af pen­sio­ner lan­de­ne i mel­lem. «

Che­f­a­na­ly­ti­ke­ren un­der­stre­ger, at tra­fik­ken og­så går den an­den vej. Det be­ty­der, at per­so­ner, som har op­tjent ret til en uden­land­sk pen­sion, kan ta­ge den med til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.