Ud­land­spri­ser kan for­svin­de al­le­re­de i 2017

BT - - NYHEDER -

Ef­ter må­ne­ders armvrid­ning vil det på mandag stå klart, om pri­ser­ne på at bru­ge sin te­le­fon og sin pc i ud­lan­det al­le­re­de fra næ­ste år vil få et or­dent­ligt tryk nedad og der­næst helt afskaffes fra 2017 – me­re end et år før, der el­lers var lagt op til.

På mandag mø­des nem­lig det let­ti­ske EU- for­mand­skab med Eu­ro­pa- Par­la­men­tet i for­sø­get på at få en af­ta­le på plads. Par­la­men­tet stem­te al­le­re­de i 2014 for, at de så­kald­te ro­a­m­ing­pri­ser helt skul­le for­svin­de med ud­gan­gen af 2015, så man i al­le 28 EU- lan­de bru­ger sin te­le­fon og da­ta­for­bin­del­se til sam­me pris som der­hjem­me. BNB

For før­ste gang si­den 2007 fal­der ud­land­spri­ser­ne på mo­bil­te­le­fo­ni og da­ta ik­ke i næ­ste uge, 1. juli. Til gen­gæld er der ud­sigt til et or­dent­ligt gok nedad til næ­ste år. Ar­kiv­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.