Klar til smal

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen og Jakob Lundste­en smo@ bt. dk jlu@ bt. dk

KON­GE­KA­BA­LE

» Jeg har haft et rig­tig godt mø­de de an­dre par­ti­le­de­re. Min vur­de­ring er nu, at det vil væ­re mu­ligt, at dan­ne en ren Ven­stre­r­e­ge­ring « .

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er klar til at dan­ne en smal V- re­ge­ring med kun 34 man­da­ter. Det stod klart, da en træt men smi­len­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen klok­ken 21.35 i går af­tes kom ud fra lo­ka­let ved si­den af Landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg. Ef­ter en af­slut­ten­de ar­bejds­mid­dag med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, An­ders Samu­el­sen og Sø­ren Pa­pe var kon­klu­sio­nen klar: Lars Løk­ke Ras­mus­sen kun­ne ik­ke få en­der­ne til at mø­des i et fæl­les re­ge­rings­grund­lag med de øv­ri­ge par­ti­er. Hver­ken i en fir­kan­tre­ge­ring el­ler i en VO- re­ge­ring med Dansk Fol­ke­par­ti.

Det vil si­ge, at den nye re­ge­ring bli­ver min­dre end sit par­la­men­ta­ri­ske grund­lag. Det er ik­ke sket si­den Poul Hart­ling dan­ne­de re­ge­ring i 1973. Den holdt kun 14 må­ne­der.

’ Vil væ­re me­get lyd­hør’

Lars Løk­ke Ras­mus­sen: » jeg vil bru­ge re­sten af af­te­nen og nat­ten på at la­ve et re­ge­rings­grund­lag som jeg vil præ­sen­te­re for dron­nin­gen i mor­gen ( lør­dag red) og præ­sen­te­re for of­fent­lig­he­den søn­dag. «

» jeg vil væ­re me­get lyd­hør over­for de øv­ri­ge par­ti­ers øn­sker, og jeg tror ik­ke det kom­mer til at bli­ver en svag re­ge­ring. Men nu skal vi li­ge ha­ve grund­la­get på plads først. « Lars Løk­ke Ras­mus­sen var for­in­den ble­vet op­for­dret me­get di­rek­te af Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til at træf­fe den be­slut­ning.

» Jeg ser me­get ger­ne, at det går stærkt med at dan­ne en re­ge­ring, så vi kan kom­me i gang med ar­bej­det, « si­ger han og til­fø­jer, at det er mest re­a­li­stisk, at det bli­ver en Ven­stre- min­dre­tals­re­ge­ring.

Løk­ke har si­den mandag for­søgt at få DF, LA og K til at nær­me sig hin­an­den, men det vi­ste sig hur­tigt, at det var svært at for­e­ne Li­be­ral Al­li­an­ces øn­ske om let­tel­ser i top­skat­ten med Dansk Fol­ke­par­tis krav om, at væk­sten i den of­fent­li­ge sek­tor skal fort­sæt­te på et højt ni­veau.

Sid­ste fæl­les­mø­de

Løk­ke vur­de­rer selv, at ar­bejds­mid­da­gen fre­dag af­ten med de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­le­de­re nok vil­le bli­ve det sid­ste mø­de, hvor he­le kred­sen er med.

» Hvis det en­der med, at Ven­stre dan­ner re­ge­ring ale­ne, er det vig­tigt, at det grund­lag, den dan­nes på, ny­der en vis grad af op­bak­ning fra de an­dre blå par­ti­er, « sag­de Løk­ke in­den mø­det.

Det er vig­tigt for ham, at den re­ge­ring, han dan­ner, er i stand til at kom­me igen­nem med væ­sent­li­ge ele­men­ter af sin po­li­tik.

Spil­let er tabt

Sø­ren Pa­pe Poul­sen næ­rer in­gen am­bi­tion om at få ind­fly­del­se på re­ge­rings­grund­la­get.

» Vi meld­te me­get tid­ligt ud, at vi ik­ke øn­sker at gå i re­ge­ring, og jeg har ik­ke no­gen in­ter­es­se i at få min po­li­tik ind i det grund­lag. Jeg vil me­get hel­le­re kæm­pe for vo­res mær­kesa­ger uden for re­ge­rin­gen, « si­ger han.

LØR­DAG 27. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.