Én Hu­er­ne gav den

Stu­den­ter­ne er sprun­get ud og fe­ster igen­nem. BT fulg­te 20 hu­e­klæd

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

BLOM­STEN AF...

» Hvor er det ba­re fedt! Vi har ven­tet på det her i tre år! «

Mens det iø­re­fal­den­de funky num­mer ’ Ce­le­bra­tion’ med Cool And The Gang ham­rer ud af højt­ta­ler­ne fra la­det af den blå last­vogn med næ­sten tre­cif­ret de­ci­belstyr­ke, skrå­ler, dan­ser, gri­ner og drik­ker 20 hå­be­ful­de, ny­bag­te stu­den­ter fra Sct. Knuds Gym­na­si­um de­res glæ­de ud, mens de kø­rer rundt i Oden­se, hvor de ustand­s­e­lig bli­ver mødt af gla­de an­sig­ter, vin­ken­de og smi­len­de oden­se­a­ne­re og bil­horn, der tryk­kes i bund, når de hu­e­klæd­te un­ge men­ne­sker pas­se­rer for­bi.

BT er ta­get med på tu­ren i går, blot et par ti­mer ef­ter, at di­mis­sio­nen er over­stå­et på den fi­ne oden­se­an­ske ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion. Og var det ik­ke li­ge for­di, at bå­de fo­to­gra­fen og skribenten for et pænt styk­ke tid si­den har pas­se­ret de 40, kun­ne man da egent­lig godt se­ri­øst over­ve­je at mel­de sig til et stu­den­ter­kur­sus...

Men nu hand­ler det om de som­mer­klæd­te un­ge 3. g’ere: En­de­lig er ek­sa­mens­pa­pi­rer­ne i hus ef­ter tre års slid med læs­ning, frem­læg­gel­ser og skrift­li­ge op­ga­ver, og glemt er li­ge nu og her samt­li­ge span­ske, ty­ske og en­gel­ske ver­ber, som der er ble­vet jong­le­ret med si­den som­me­ren 2012, da de før­ste gang trå­d­te ind på Sct. Knuds i det oden­se­an­ske Hun­derup- kvar­ter.

Stol­te for­æl­dre

Hvis der no­gen­sin­de har væ­ret den mind­ste splid mel­lem dis­se gla­de un­ge, så er det i hvert fald pist væk. Der bli­ver non­stop ud­delt knu­se­re, kys og kram til høj­re og ven­stre.

Og­så til de stol­te for­æl­dre, som er må­le­ne for de i alt 20 be­søg rundt i Oden­se og om­egn. I hjem­me­ne, hvor der er kræ­set op med læk­ke­ri­er af snart sagt en­hver art, bli­ver for­æl­dre­ne over­fal­det med kær­lig­hed og kram og hver af dem kom­mer, for hvert sted last­vog­nen gør et nyt stop, i nær­kon­takt med de gla­de, som­mer­klæd­te un­ge kvin­der og mænd og ef­ter­la­des sted for sted med en snert vel­duf­ten­de par­fu­me el­ler må­ske et par fugt­plet­ter fra då­seøl som et flyg­tigt min­de om dat­te­rens el­ler søn­nens uforg­lem­me­li­ge stu­den­ter­fest.

Hvad der be­gynd­te lidt over mid­dag hos Jens Moseholm in­de i by­en og først slut­te­de langt ud på af­te­nen hos Ni­net­te Be­chs­gaard i lands­by­en Vil­le­stof­te, er i sig selv en gan­ske kort rej­se på få ti­mer.

Men en rej­se, der med ga­ran­ti vil bli­ve hu­sket, selv når de om 25 år med fi­ne grå stænk i vel­ple­je­de fri­su­rer og et par ki­lo el­ler fem me­re på si­de­be­ne­ne mø­des og drik­ker et glas hvid­vin for at min­des.

Ca­ja S. Sch­midt, 19 år:

» Jeg træn­ger til et puste­rum og har få­et ar­bej­de som tje­ner på Café Kræz her i Oden­se. Når jeg har tjent nog­le pen­ge, er det min plan at ta­ge ud at rej­se til en­ten Gu­a­te­ma­la el­ler Ecu­a­dor og la­ve fri­vil­ligt ar­bej­de der. Ef­ter et sab­batår vil jeg ger­ne flyt­te til Aar­hus og læ­se IVK - In­ter­na­tio­nal Virk­som­heds­kom­mu­ni­ka­tion, « si­ger den 19- åri­ge ny­bag­te og sær­de­les fest­g­la­de stu­dent, som med de man­ge par­ties, der al­le­re­de har væ­ret, nu mest går un­der nav­net MoCa­ja...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.