N på hat­ten dte

Rundt i Oden­se

BT - - NYHEDER -

Ce­ci­lia Dar­ling Lin­dum, 19 år:

En­de­lig!!!! Hu­mø­ret var højt, da BT tog tem­pe­ra­tu­ren på de nyud­klæk­ke­de stu­den­ter. Fo­tos: Son­ny Munk Carlsen » Li­ge nu og her skal jeg en tur på Roskil­de Festi­val, men der­ef­ter flyt­ter jeg til Ber­lin, hvor min kæ­re­ste bor i for­vej­en. Jeg skal ha­ve fun­det et job der­ne­de og er åben for det me­ste. In­den for et par år har jeg tænkt mig at flyt­te til København og læ­se statskund­skab, « si­ger su­per­stu­den­ten, der har præ­ste­ret et ek­sa­mens­gen­nem­snit på svim­len­de 12,5.

» Når jeg har væ­ret på Roskil­de Festi­val, skal jeg ha­ve fun­det et ar­bej­de, så jeg kan læg­ge nog­le pen­ge til si­de. Jeg har tænkt mig at ta­ge et sab­batår og ta­ger ba­re tin­ge­ne, som de kom­mer. Fra næ­ste år hå­ber jeg på at kom­me ind på Syd­dansk Uni­ver­si­tet for at læ­se In­ter­na­tio­nal Virk­som­heds­kom­mu­ni­ka­tion. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.