Til tops i FN

BT - - NYHEDER - Per Højager Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Den man­ge­åri­ge No­vo Nor­disk- di­rek­tør Li­se Kingo for­la­der dansk er­hvervs­liv og fort­sæt­ter kar­ri­e­ren som di­rek­tør for FN- or­ga­ni­sa­tio­nen Glo­bal Com­pa­ct.

Li­se Kingo var i man­ge år an­svar­lig for bæ­re­dyg­tig­hed og sam­funds­ansvar i No­vo Nor­disk, og det ar­bej­de kan hun nu fort­sæt­te på glo­balt plan un­der FNs ge­ne­ral­se­kre­tær Ban Ki- moon.

FNs Glo­bal Com­pa­ct er ver­dens stør­ste ini­ti­a­tiv for ud­bre­del­se af virk­som­he­ders sam­funds­ansvar. Glo­bal Com­pa­ct er byg­get op om­kring ti grund­læg­gen­de prin­cip­per om frem­me af men­ne­ske­ret­tig­he­der, ar­bejds­ta­ger­ret­tig­he­der, mil­jø­be­skyt­tel­se og kor­rup- tions­be­kæm­pel­se. Iføl­ge Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et om­fat­ter FNs Glo­bal Com­pa­ct me­re end 8.000 virk­som­he­der og 4.000 an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, for­delt på 170 lan­de. I Dan­mark har 270 virk­som­he­der til­slut­tet sig ini­ti­a­ti­vet.

Gik fra No­vo

53- åri­ge Li­se Kingo valg­te i novem­ber sid­ste år at for­la­de No­vo Nor­disk, hvor hun hav­de væ­ret an­sat si­den 1988. Li­se Kingo stod til at mi­ste sin post i di­rek­tio­nen i for­bin­del­se med en stor le­del­ses­ro­ka­de, hvor No­vo- top­che­fen Lars Re­bi­en Sø­re­nen til­bød hen­de at fort­sæt­te med no­gen­lun­de de sam­me op­ga­ver som hidtil, men i en po­si­tion uden for den ab­so­lut­te No­vo Nor­disk- top.

Li­se Kingo valg­te helt at for­la­de No­vo Nor­disk.

Fo­to: Erik Ref­ner

Li­se Kingo til­træ­der som di­rek­tør i FN- or­ga­ni­sa­tio­nen Glo­bal Com­pa­ct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.