HPV- for­søg har fejl­et

For­e­nin­gen Vac­ci­na­tions Forum me­ner, at HPV- vac­ci­nen bør sæt­tes på stand­by

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VAC­CI­NA­TION

Det er fint nok, at Sund­heds­sty­rel­sen har igang­s­at et pro­jekt, hvor en bør­ne­læ­ge skal se nær­me­re på ind­be­ret­nin­ger­ne om mu­li­ge bi­virk­nin­ger af HPV- vac­ci­nen, men én læ­ge er ik­ke nok, og pro­jek­tet ta­ger ik­ke hånd om det egent­li­ge pro­blem: Der er fejl­et med de kli­ni­ske for­søg.

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra for­e­nin­gen Vac­ci­na­tions Forum, som fin­der he­le Sund­heds­sty­rel­sens hånd­te­ring af den om­dis­ku­te­re­de HPV- vac­ci­ne mod liv­mo­der­halskræft kri­tisa­bel.

» For det før­ste er det gå­et galt med de kli­ni­ske for­søg, in­den vac­ci­nen blev fri­gi­vet til mar­ke­det. Ef­ter de kli­ni­ske for­søg, og i det øje­blik vac­ci­nen bli­ver til­budt be­folk­nin­gen, er Sund­heds­sty­rel­sen for­plig­tet til at fø­re en slags skær­pet over­våg­ning de to før­ste år. Men her er det og­så gå­et galt, « si­ger for­e­nin­gens for­mand El­se Jen­sen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau og fort­sæt­ter:

» Sund­heds­sty­rel­sen har i si­ne vur­de­rin­ger af de fle­ste af de bi­virk­nin­ger, der er al­vor­li­ge, af­vist en sam­men­hæng med vac­ci­nen. «

’ Et skridt på vej­en’

Hun ud­dy­ber, i kølvan­det på at der iføl­ge Ber­ling­s­ke i før­ste kvar­tal af 2015 er ble­vet ind­be­ret­tet 77 mu­li­ge HPV- bi­virk­nin­ger - her­af 41 al­vor­li­ge, at Sund­heds­sty­rel­sen ik­ke har ta­get de man­ge ind­be­ret­nin­ger al­vor­ligt, si­den vac­ci­nen i 2009 er ble­vet gi­vet til pi­ger i 12- års- al­de­ren som en del af det al­min­de­li­ge bør­ne­vac­ci­na­tions­pro­gram.

» Vi har he­le ti­den få­et ud­mel­din­ger om, at for­de­le­ne ved vac­ci­nen op­ve­jer ulem­per­ne, og man har he­le ti­den væ­ret ude at si­ge, at man ik­ke vil­le sæt­te vac­ci­nen på stand­by, « si­ger El­se Jen­sen, som kal­der det ’ et skridt på vej­en’, at Sund­heds­sty­rel­sen har igang­s­at et nyt pro­jekt, men som dog fin­der det util­stræk­ke­ligt, at det kun er én bør­ne­læ­ge, som skal un­der­sø­ge ind­be­ret­nin­ger­ne:

» Det er godt, at det er en læ­ge med kli­nisk er­fa­ring, men det her er så kom­pli­ce­ret, at man ik­ke kan la­ve et pro­jekt med kun én læ­ge. Der er be­hov for en tværg­rup­pe. «

Iføl­ge for­e­nings­for­man­den bør vac­ci­nen sæt­tes på stand­by, ind­til Sund­heds­sty­rel­sen ved me­re om de mu­li­ge bi­virk­nin­ger.

» Så vil­le man vi­se be­folk­nin­gen respekt, og det vil øge til­li­den til Sund­heds­sty rel s en, « po­in­te­r­er El­se Jen­sen.

LØR­DAG 27. JU­NI 2015

HPV- vac­ci­nen bør sæt­tes på stand­by, ind­til Sund­heds­sty­rel­sen ved me­re om de mu­li­ge bi­virk­nin­ger, me­ner for­e­nin­gen Vac­ci­na­tions Forum. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.