BOR­RE­LIA HÆR­GER

Al­drig før har der væ­ret så man­ge flå­ter, der bæ­rer på far­li­ge bak­te­ri­er, du kan bli­ve syg af. Blandt de hyp­pig­ste er den fryg­te­de bor­re­lia

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@bt.dk

For et par uger si­den kom det frem, at den tid­li­ge­re su­per­liga- spil­ler Bri­an Fak­kenor dø­de af den flåtbår­ne syg­dom bor­re­lia. Si­den har det dog vist sig, at det var ner­ve­cel­le- syg­dom­men als, der var skyld i hans bort­gang. Man kan nem­lig ik­ke dø af bor­re­lia, men den er sta­dig gan­ske al­vor­lig - og fle­re og fle­re dan­ske­re får in­fek­tio­nen.

51- åri­ge Ib Laurit­sen fra Bor­ding nær Ikast tog sig ik­ke af et lil­le, rødt mær­ke på sin bryst­kas­se, da han i for­bin­del­se med en jagt­tur for snart to år si­den blev bidt af en flåt. Flå­ten sad for­ment­lig i det rå­dyr, som han hav­de skudt på tu­ren.

» Jeg har nok al­tid tænkt, at det var us­and­syn­ligt, at jeg kun­ne bli­ve smit­tet. Så da jeg op­da­ge­de mær­ket, tog jeg det stille og ro­ligt. Jeg tænk­te nok, at det ba­re var en hud­li­del­se, der gik over i lø­bet af nog­le da­ge, « si­ger han.

Det vi­ste sig dog se­ne­re, at det var langt me­re al­vor­ligt. Ib Laurit­sen hav­de få­et den flåt- bår­ne syg­dom, bor­re­lia – en syg­dom, der i de fle­ste til­fæl­de går over ef­ter an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling, men som, hvis ik­ke den bli­ver be­hand­let, i vær­ste fald kan med­fø­re mu­skel­lam­mel­ser og ner­ve­s­mer­ter.

Tæt­te­re på dan­sker­ne

Først i 1981 blev man op­mærk­som på bak­te­ri­en, og si­den da er an­tal­let af smit­te­de dan­ske­re ste­get. Det skyl­des, at rå­dyr­be­stan­den, der er bæ­re­re af de man­ge flå­ter, er ste­get mar­kant de se­ne­ste år. De op­hol­der sig ik­ke læn­ge­re kun i sko­ven, men kom­mer og­så ud i bo­lig­om­rå­der og på ra­ste­plad­ser, så flå­ter­ne kom­mer tæt­te­re på den al­min­de­li­ge dan­sker.

Der fin­des in­gen nøj­ag­ti­ge tal på, hvor man­ge der hvert år bli­ver bidt af en flåt, men det skøn­nes, at ca. 150.000 dan­ske­re er uhel­di­ge at få et flåt­bid. Her­af får så ca. 15.000 en in­fek­tion - som f. eks. bor­re­lia - den vær­ste flåtbår­ne syg­dom, for­di den er så ud­bredt ( om­kring 15 pct. af flå­ter­ne bæ­rer bak­te­ri­en). Smit­te­ri­si­ko­en er ik­ke stor, hvis man når at fjer­ne flå­ten in­den for 24 ti­mer, men over­ser man det lil­le bæst, kan det alt­så fø­re til lam­mel­ser af cen­tral­ner­ve­sy­ste­met.

Flå­ter på jagt

Iføl­ge over­læ­ge ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut Kå­re Møl­bak er det li­ge nu høj­sæ­son for flå­ter, og der­for bør man væ­re ek­stra på­pas­se­lig, hvis man

fær­des i sko­ven el­ler lu­ger ud i be­de­ne der­hjem­me:

» Her i be­gyn­del­sen af som­me­ren er de små flå­ter på jagt ef­ter de­res næ­ste blod­må­l­tid. Så man skal hu­ske at tjek­ke sig selv for flå­ter og rø­de mær­ker og i øv­rigt ta­ge for­nuf­tigt tøj på, hvis man op­hol­der sig på fug­ti­ge ste­der. Det vil si­ge tæt­sid­den­de tøj, der dæk­ker hu­den, « si­ger han og for­kla­rer, hvor­for bor­re­lia kan væ­re far­lig:

» Hvis syg­dom­men først får lov at ud­vik­le sig, for­di man må­ske har for travlt el­ler ig­no­re­rer symptomerne, så kan det væ­re svært for læ­gen at stille en di­ag­no­se. På det tids­punkt er symptomerne nem­lig of­te uspe­ci­fik­ke som f. eks. træt­hed, ho­ved­pi­ne og leds­mer­ter.

Der­u­d­over er det ik­ke al­le, der dan­ner an­ti­stof­fer i blo­det, som er den må­de, vi ty­pisk spo­rer det på, « si­ger Kå­re Møl­bak fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut, som hvert år re­gi­ste­rer fle­re og fle­re til­fæl­de af bor­re­lia.

Un­der­rap­por­te­ring

Om­kring 2.000- 3.000 dan­ske­re får hvert år stil­let di­ag­no­sen, men der er for­ment­lig ta­le om un­der­rap­por­te­ring, vi­ser un­der­sø­gel­ser fra Sla­gel­se Sy­ge­hus.

Tilbage til Ib Laurit­sen, der så bort fra sit rø­de mær­ke – og der­for blev al­vor­ligt syg:

» Jeg kun­ne dår­ligt rej­se mig fra so­fa­en, så ondt gjor­de det i mi­ne mus­k­ler, « si­ger han.

I snart to år har han kæm­pet med bl. a. leds­mer­ter pga. bid­det, da han først sent kom i gang med me­di­cinsk be­hand­ling. Sy­ste­met hav­de egent­lig og­så op­gi­vet at hjæl­pe den 51- åri­ge mand. Der­for har Ib Laurit­sen for tre må­ne­der si­den selv op­søgt hjælp på en pri­vat­kli­nik. Her har han få­et en kom­bi­na­tion af ki­ne­sisk ma­lurt og an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling. Ef­ter det er symptomerne ble­vet min­dre:

Har sta­dig smer­ter

» Jeg har sta­dig mu­skel­s­mer­ter, men jeg er stop­pet med at ta­ge me­di­cin.

Jeg har ik­ke lyst til at ta­ge an­ti­bi­o­ti­ka re­sten af mit liv, si­ger Ib Laurit­sen, der i dag for­try­der, at han ik­ke før re­a­ge­re­de på sit rø­de mær­ke.

» Det er tor­ske­dumt, at jeg ik­ke gjor­de no­get ved det, når jeg nu ved, hvor al­vor­ligt det kan væ­re. «

René Bød­ker, epi­de­mio­log ved DTU Ve­te­ri­næ­rin­sti­tut­tet, fra­rå­der dog ik­ke folk til at gå i sko­ven. Tvær­ti­mod:

» Det er for­bun­det med vel­væ­re og mo­tion, og det er sta­dig kun en brøk­del, som bli­ver al­vor­ligt sy­ge.

Der er man­ge fle­re, som li­der af stress, di­a­be­tes el­ler hjer­te- syg­dom, for­di de sid­der for me­get stille. Der­for kan jeg kun an­be­fa­le, at man ta­ger en tur i sko­ven, « si­ger han.

Det er tor­ske­dumt, at jeg ik­ke gjor­de no­get ved det, når jeg nu ved, hvor al­vor­ligt det kan væ­re Ib Laurit­sen, bor­re­lia-pa­tient

51- åri­ge Ib Laurit­sen blev i for­bin­del­se med en jagt­tur for snart to år si­den bidt af en flåt. Flå­ten sad for­ment­lig i det rå­dyr, som han hav­de skudt på tu­ren. I be­gyn­del­sen tog han sig ik­ke af det lil­le, rø­de mær­ke på sin bryst­kas­se. Det kom han se­ne­re til at for­try­de. Fo­to: Claus Fi­sker

Flå­ter suger blod fra men­ne­sker og dyr og kan væ­re små som knap­penåls­ho­ve­der. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.