Løk­kes bror stif­ter par­ti ’’

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@bt.dk

Jeg op­fat­ter mig selv som ven­stre­mand, men må ba­re kon­sta­te­re, at der er me­get langt fra det Ven­stre, jeg ken­der fra den land­spo­li­ti­ske sce­ne, til den lo­ka­le væl­ger­for­e­ning og by­rå­ds­grup­pe Knud Løk­ke Ras­mus­sen

Det er blot få må­ne­der si­den, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens lil­le­bror, Knud Løk­ke Ras­mus­sen, meld­te sig ud af par­ti­et Ven­stre. Nu går han he­le vej­en og stif­ter sit eget par­ti.

Det nye par­ti vil gå un­der nav­net ’ Frie Li­be­ra­le’ og læ­ner sig der­med en hel del op ad bror­mands par­ti, idet Ven­stre kal­der sig ’ Dan­marks li­be­ra­le par­ti’.

Knud Løk­ke Ras­mus­sen har en plads i Fre­dens­borg Kom­mu­nes by- råd, hvor det nye par­ti der­med vil væ­re re­præ­sen­te­ret fra be­gyn­del­sen.

» Jeg op­fat­ter mig selv som ven­stre­mand, men må ba­re kon­sta­te­re, at der er me­get langt fra det Ven­stre, jeg ken­der fra den land­spo­li­ti­ske sce­ne, til den lo­ka­le væl­ger­for­e­ning og by­rå­ds­grup­pe. «

» Det er be­stemt ik­ke en op­fat­tel­se, jeg står ale­ne med. Si­den jeg meld­te mig ud af Ven­stre tid­li­ge­re på året, er jeg ble­vet kon­tak­tet af ad­skil­li­ge med­lem­mer og an­dre men­ne­sker med et li­be­ralt sind, der mang­ler et til­hørs­sted på den po­li­ti­ske sce­ne i Fre­dens­borg Kom­mu­ne. Det er vi nødt til at hand­le på. Der­for stif­ter vi Frie Li­be­ra­le, « si­ger Knud Løk­ke Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Knud Løk­ke Ras­mus­sen meld­te sig ud af Ven­stre i marts for i ste­det at bli­ve løs­gæn­ger. Ved den lej­lig­hed slog han fast, at han er Ven­stre­mand i hjer­tet og vil­le stem­me på par­ti­et til fol­ke­tings­val­get, men sag­de sam­ti­dig, at han hav­de mi­stet til­li­den til Ven­stre i Fre­dens­borg Kom­mu­ne.

» Jeg har kæm­pet i over et år for at æn­dre si­tu­a­tio­nen, men det er ik­ke lyk­ke­des. Jeg er ked af, at det en­der så­dan for mig, og det ærg­rer mig ek­stra me­get, når jeg langt­fra er den ene­ste, der har det syns­punkt, « sag­de han ved den lej­lig­hed til sn. dk.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.