Skole­le­der slap for straf

Må ik­ke stå for sko­lens un­der­hold­ning ef­ter trus­ler om at klip­pe tis­se­mænd af

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@bt.dk

En fynsk skole­le­der, der til en mor­gen­sam­ling af­klæd­te to dren­ge for­an re­sten af sko­len, slip­per fra sa­gen uden en straf.

Ef­ter at ha­ve ef­ter­for­sket sa­gen i fle­re må­ne­der har po­li­ti­et nu be­slut­tet at drop­pe sig­tel­sen mod le­de­ren af Strand­møl­lesko­len i As­sens, skri­ver DR.

Skole­le­de­ren blev sig­tet for blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se ef­ter to epi­so­der, hvor han blandt an­det hav­de klædt de to dren­ge af og sagt, at han vil­le klip­pe de­res tis­se­mænd af – vel at mær­ke for­an re­sten af sko­lens ele­ver.

Ik­ke blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se

’ Jeg fin­der ik­ke, at epi­so­den, her­un­der af­klæd­nin­gen af dren­ge­ne til un­der­buk­ser­ne, un­der de kon­kre­te om­stæn­dig­he­der er en over­træ­del­se af straf­fe­loven om blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se,’ skri­ver ad­vo­ka­tur­chef Lars Ole Pe­der­sen fra Fyns Po­li­ti i et brev, som DR har læst, om be­grun­del­sen for at drop­pe sig­tel­sen.

Som en del af ju­le- un­der­hold­nin­gen på Strand­møl­lesko­len var der op­ret­tet et ’ nis­sepo­li­ti’, som sør­ge­de for, at al­le bar nis­se­hu­er, og det in­de­bar en straf, hvis hu­en blev glemt. Net­op den­ne mor­gen hav­de dren­ge­ne glemt de­res nis­se­hu­er, og det be­tød, at de blev kaldt op på sce­nen til skole­le­de­ren.

Dren­ge­ne blev bedt om at hop­pe ned i hver sin sor­te af­falds­sæk, hvor­ef­ter skole­le­de­ren tog de­res tøj af. Her­ef­ter stak han en saks ned i sæk­ke­ne og sag­de, at han vil­le klip­pe de­res tis­se­mænd af.

To da­ge tid­li­ge­re hav­de skole­le­de­ren og­så gjort sig be­mær­ket med en an­den epi­so­de, hvor han kig­ge­de ned i buk­ser­ne på en elev fra 5. klas­se på end­nu en mor­gen­sam­ling og med re­fe­ren­ce til hans un­der­buk­ser ha­ve sagt: ’ Her er der nis­se­hu­er’.

Ef­ter­føl­gen­de skul­le ele­ven og­så le­de ef­ter nis­se­hu­er på skole­le­de­ren, har sko­le­be­sty­rel­sen be­kræf­tet.

Men det var alt­så ik­ke en over­træ­del­se af loven om blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se, ly­der kon­klu­sio­nen fra Fyns Po­li­ti nu. Iføl­ge Lars Ole Pe­der­sen har man ik­ke haft be­læg for at an­ta­ge, at skole­le­de­ren har haft no­gen seksu­el in­ten­tion med de pin­li­ge epi­so­der, og der­for kan sa­ger­ne ik­ke fø­re til en dom, skri­ver DR.

In­gen vi­kar­ti­mer

Skole­le­de­ren er sta­dig an­sat på sko­len, men oven­på epi­so­der­ne vedt­og be­sty­rel­sen, at han ik­ke må ha­ve vi­kar­ti­mer og hel­ler ik­ke må stå for un­der­hold­ning på den pri­va­te skole i As­sens.

Strand­møl­lesko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.