’ Nu le­ver jeg af le­ver­postej- mad­der’

Den svin­del- døm­te eks­mil­li­ar­dær Ste­en Bry­de le­ver et spartansk liv, hæv­der han

BT - - NYHEDER - Katrine Over­gaard Bu­si­ness

» Der er ik­ke no­gen pen­ge tilbage. Det er helt al­min­de­li­ge le­ver­postejs­mad­der og et helt al­min­de­lig liv, jeg le­ver, « si­ger Ste­en Bry­de i et in­ter­view med TV2 Fi­nans.

Den kon­tro­ver­si­el­le er­hvervs­mand og tid­li­ge­re ejen­doms­ma­ta­dor blev i går idømt tre et halvt års fængsel for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet i Østre Lands­ret. Det sva­rer til en straf­ned­sæt­tel­se på et halvt år i for­hold til den hid­ti­di­ge dom fra Ret­ten i Lyng­by. Men Ste­en Bry­de er ik­ke til­freds.

» Nej. For­må­let med at an­ke var selv­føl­ge­lig at sø­ge om fri­fin­del­se. Fak­tum for os er, at vi me­ner, at vi ar­bej­de­de i sel­ska­bets tarv, « si­ger han.

Bag­mand­spo­li­tiets på­stand var, at Ste­en Bry­de sam­men med to an­dre til­tal­te, Bri­an Søholt Pe­ter­sen og Jes­per Bo Ni­el­sen, tilbage i 2009 for­søg­te at sny­de re­de­ri­et Nor­dic Tan­kers for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb.

Ste­en Bry­de var den­gang ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i re­de­ri­et, som han iføl­ge Bag­mand­spo­li­ti­et hav­de pla­ner om at plyn­dre in­de­fra.

Men in­den det lyk­ke­des, blev han tvun­get fra ro­ret ved en ge­ne­ral­for­sam­ling, hvor Nor­dea over­tog mag­ten og ind­sat­te sin egen le­del­se.

Ste­en Bry­des egen for­kla­ring er, at han ik­ke for­søg­te at gø­re no­get for egen vin­dings skyld, men ude­luk­ken­de vil­le be­græn­se Nor­dic Tan­kers tab un­der fi­nanskri­sen.

I Bag­mand­spo­li­tiets klø­er

» Man har me­get svært ved at slip­pe ud af Bag­mand­spo­li­tiets klø­er. De har man­ge go­de ar­gu­men­ter, og dom­mer­ne føl­ger dem langt hen ad vej­en. Der er en vis ven­det­ta over fi­nanskri­sen, « si­ger han til TV2 Fi­nans og fort­sæt­ter se­ne­re:

» Jeg skul­le ha­ve slup­pet ro­ret, trå­dt fra bor­de og gjort in­gen­ting, « Hvor­for gjor­de du så ik­ke det? » Så­dan er jeg ik­ke ind­ret­tet. Jeg kæm­per. Det er min na­tur. Jeg sy­nes ik­ke, at man ba­re skal væ­re den, der duk­ker sig og ser pas­sivt til. «

Den tid­li­ge­re ejen­doms­ma­ta­dor vil nu for­sø­ge at få be­vil­ling til at fø­re sa­gen til Hø­jeste­ret. Men iføl­ge eget ud­sagn er det ik­ke den tab­te mil­li­ard­for­mue, der er den stør­ste bet.

» Det ge­ne­rer mig ik­ke. Men det ge­ne­rer mig, at jeg er stig­ma­ti­se­ret som per­son. Det er van­ske­ligt for mig at gå ind og la­ve fle­re of­fent­li­ge pro­jek­ter. Så jeg sy­nes ik­ke, at jeg kan ud­nyt­te mit ful­de po­ten­ti­a­le, « si­ger han til TV2 Fi­nans.

Ste­en Bry­de blev i går idømt tre et halvt års fængsel for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.