De for­la­der ban­der i bund­ter

An­tal­let af rocker- og ban­de­med­lem­mer i exit - pro­gram­mer er me­re end for­doblet på et år. De for­skel­li­ge myn­dig­he­der er ble­vet bed­re til at sam­ar­bej­de, ly­der po­li­tiets for­kla­ring

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Hård­kog­te ro­ck­e­re og ban­de­med­lem­mer øn­sker i stør­re stil end tid­li­ge­re en hjæl­pen­de hånd til at smi­de ryg­mær­ket og ta­ge skrid­tet væk fra den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne.

Si­den 2011 har ro­ck­e­re og ban­de­med­lem­mer kun­net kom­me med i et så­kaldt exit- pro­gram, som skul­le hjæl­pe dem i be­stræ­bel­ser­ne på at­ter at fø­re en lovly­dig til­væ­rel­se.

I be­gyn­del­sen af 2013 var 15 per­so­ner i gang med el­ler fær­di­ge med et exit­for­løb, og året ef­ter var an­tal­let ste­get til 35.

Og si­den 2014 er an­tal­let af rocker- og ban­de­med­lem­mer i exit- pro­gram­mer me­re end for­doblet, så det i fe­bru­ar 2015 run­de­de 74.

Det vi­ser Rigs­po­li­tiets rap­port over rocker- og ban­de­om­rå­det i 2014.

Ud­vik­lin­gen væk­ker ik­ke over­ra­sken­de til­freds­hed hos Rigs­po­li­ti­et.

» Det er glæ­de­ligt, at tal­let sti­ger og sti­ger, og at fle­re til­sy­ne­la­den­de øn­sker at træ­de ud af en kar­ri­e­re, der er for­bun­det med kri­mi­na­li­tet, « si­ger Jørn Kjær, som er po­li­ti­in­spek­tør og chef for Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Fore­byg­gel­ses­cen­ter.

SRSF-re­ge­rin­gen øre­mær­ke­de i ok­to­ber 2013 200 mil­li­o­ner kro­ner over fi­re år til at kom­me ban­de­kri­mi­na­li­te­ten til livs.

Pen­ge­pulj­en skul­le blandt an­det fi­nan­si­e­re, at ro­ck­e­re og ban­de­med­lem­mer på vej ud af kri­mi­na­li­tet kun­ne få fjer­net ta­to­ve­rin­ger, gå til psy­ko­log og bli­ve mid­ler­ti­digt flyt­tet til en an­den bo­lig.

Jørn Kjær er ik­ke i tvivl om, at til­ta- ge­ne har vakt en del af den sti­gen­de in­ter­es­se for exit- pro­gram­mer­ne blandt ban­de­med­lem­mer­ne. Men for­kla­rin­gen er og­så, at de re­le­van­te myn­dig­he­der er ble­vet bed­re til at ar­bej­de sam­men, på­pe­ger han.

» Kom­mu­ner­ne, Kri­mi­nal­forsor­gen og Rigs­po­li­ti­et har ar­bej­det med det i nog­le år nu og bli­ver bed­re og bed­re til at styr­ke sam­ar­bej­det på tværs af myn­dig­he­der­ne. Vi har få­et tæt­te og fa­ste kon­tak­ter til hin­an­den, og det ud­vi­der pa­let­ten af mu­lig­he­der, når vi skal hjæl­pe per­so­ner ud af ban­de­kri­mi­na­li­tet, « si­ger Jørn Kjær.

Hår­de mil­jø­er

Exit- ind­sat­sen har tid­li­ge­re få­et kri­tik for ik­ke at fan­ge nok kri­mi­nel­le ind. Men Jørn Kjær me­ner ik­ke, at man kan ud­sæt­te no­get på, at 74 kri­mi­nel­le nu er i exit- for­løb.

» Vi kan jo al­tid øn­ske os, at der kom­mer fle­re ind, men man må hu­ske på, at vi ope­re­rer i nog­le hår­de mil­jø­er, hvor per­so­ner­ne alt­så har de­di­ke­ret sig til et kri­mi­nelt liv. Set i det lys sy­nes jeg, at det er en god hi­sto­rie, at vi i de se­ne­ste år har op­le­vet en stig­ning, « si­ger han.

Til hi­sto­ri­en hø­rer og­så, at ban­de­kri­mi­na­li­te­ten sy­nes på re­tur. Hvor der i 2013 faldt 4.255 dom­me over ban­de­med­lem­mer, er der til sam­men­lig­ning kun fal­det 2.846 dom­me i 2014, frem­går det af en ak­tind­sigt, Ra­dio24­syv har få­et hos Rigs­po­li­ti­et.

Des­u­den er der i åre­ne 2011 til 2014 re­gi­stre­ret 300 fær­re ban­de­med­lem­mer på land­s­plan.

Bå­de blandt ro­ck­e­re og ban­der er der sta­dig fle­re med­lem­mer, der vil væk fra den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne og be­gyn­de i

exit- pro­gram­met. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.