RØ­DE TAL I DEN GRØN­NE SKOV

Ef­ter en del de­bat tænd­te Dan­marks ny­e­ste festi­val Tin­der­box i går for mu­sik­ken

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@bt.dk

Den grim­me æl­ling - el­ler en stor, smuk sva­ne? Spørgs­må­let er li­ge så op­lagt i H. C. An­der­sens Oden­se, som det er svært at be­sva­re nu, hvor Tin­der­box Festi­va­len er ba­re én dag gam­mel. Sjæl­dent er en ny dansk mu­sik­festi­val imø­de­set med stør­re spæn­ding. Det sy­nes dog sik­kert, at festi­va­len åb­ner med un­der­skud. Det be­trag­ter ar­ran­gø­ren som en in­ve­ste­ring.

Der har væ­ret skre­vet en del om ’ festi­val­kri­gen’. På en dag, hvor Is­la­misk Stat igen an­gri­ber det de­mo­kra­ti, der blandt me­get an­det gør, at 25.000 i tre da­ge frit kan be­ru­se sig i mu­sik m. m. i en dansk bø­ge­skov, gi­ver or­det ’ krig’ ab­so­lut IN­GEN me­ning i for­bin­del­se med mu­sik.

I den­ne we­e­kend skal mu­sik­ken ta­le for sig selv - med ho­ved­nav­ne som Rob­bie Wil­li­ams, Pro­di­gy, El­lie Goul­ding og den lo­ka­le dan­ske ver­dens­stjer­ne Mø. Med et pa­ri­ser­hjul lig­ner Tin­der­box Festi­va­len li­ge så me­get ty­pisk dansk gø­gl, som en festi­val. Den er som sin aar­hu­si­an­ske sø­ster Nort­hSi­de en festi­val uden telt­om­rå­der. Det er ind og ud og vel­kom­men igen i mor­gen.

Den for­kætre­de festi­val er et am­bi­tiøst pro­jekt med et sam­let mu­sik­bud­get på 45 mio. kr. og en for­vent­ning om en sam­let ud­gift på 72,6 mio. kr. Til sam­men­lig­ning lig­ger Roskil­de Festi­vals om­kost­nin­ger på om­trent 175 mil­li­o­ner kro­ner, iføl­ge bu­si­ness. dk.

Mod­stan­den mod Tin­der­box har væ­ret delt i tre. Fryg­ten for fa­ren syd­fra i form af det ty­ske sel­skab FKP Scor­pio, der har købt sig ind i Nort­hSi­de og Tin­der­box. Frygt for kon­kur­ren­ce­forvrid­ning. Og som det tred­je, det usæd­van­li­ge sam­ar­bej­de mel­lem Oden­se Kom­mu­ne og det pri­va­te sel­skab bag Tin­der­box.

Det mest om­strid­te punkt i bud­get­tet, nem­lig til­skud­det fra Oden­se Kom­mu­ne, kom­mer til at be­stå af et be­løb på 7,3 mio. kr. i 2015 i form af sponsora­ter og til­skud. Frem til 2018 lø­ber det be­løb op i 23,45 mio. kr. kro­ner fra kom­mu­nen.

Iføl­ge den øko­no­mi­ske mo­del, som af­ta­len mel­lem Oden­se Kom­mu­ne og Tin­der­box hvi­ler på, skal festi­va­len før­ste år sæl­ge 30.000. Der er ind­til vi­de­re solgt 23.000. Selv ef­ter at festi­va­len for et par uger si­den sat­te bil­let­pri­sen 25 pct. ned.

Så kø­rer det

» Vi er gla­de og til­fred­se. Det har væ­ret et kæm­pe for­ar­bej­de - og det er fedt at stå her og se det kø­re, « si­ger Tin­der­box’ tals­mand Ole Drey­er til BT.

» Vi har egent­lig ik­ke væ­ret så på­vir­ke­de af de­bat­ten for og imod Tin­der­box. Vi er her ik­ke for at ge­ne­re no­gen. Vi sy­nes, at vi har et selv­stæn­digt brand, der ik­ke kon­kur­re­rer med no­gen af de an­dre festi­va­ler. Det er en Oden­se- festi­val. Vi hand­ler kun med lo­ka­le le­ve­ran­dø­rer og va- rer. Så spør­ger du, hvad Tu­borg gør her? Der måt­te vi ta­ge det bed­ste til­bud. Det hand­ler om kold kas­se­tænk­ning, « si­ger Ole Drey­er.

23.000 bil­let­ter - der er langt op til de 30.000, I har for­plig­tet jer til i af­ta­len med Oden­se Kom­mu­ne?

» Jeg hå­ber, vi når 25.000. Vi må si­ge, at vi be­trag­ter det før­ste år som en in­ve­ste­ring. Men ja, vi kom­mer ud med rø­de tal i det før­ste år. Det kan vi ik­ke lø­be fra. Så­dan er det. Men det be­ty­der ik­ke, at vi ik­ke er her igen til næ­ste år. Man skal hu­ske, at vo­res af­ta­le med Oden­se Kom­mu­ne er lang­sig­tet, « si­ger Drey­er.

Vil sagsø­ge festi­va­ler

Fryg­ten for ublu kon­kur­ren­ce fik i sep­tem­ber fi­re dan­ske festi­va­ler til at boy­kot­te sel­ska­ber­ne bag Nort­hSi­de og Tin­der­box, som man men­te var i dob­bel­trol­le, for­di de og­så boo­k­er bands til de fi­re festi­va­ler. Ef­ter de på­gæl­den­de sel­ska­ber, Skan­di­navi­an og Be­at­box Book­ing, blev delt op i se­pa­ra­te en­he­der, lag­de stø­vet sig over den kon­flikt. For en stund. For­le­den af­slø­re­de den dan­ske boss bag Aar­hus- og Oden­se- festi­va­ler­ne, Bri­an Ni­el­sen, pla­ner om at sagsø­ge Roskil­de, Jel­ling, Smuk­fest og Ni­be festi­va­ler­ne.

» Vi modt­og fi­re nær­mest ens­ly­den­de bre­ve fra de fi­re festi­va­ler in­den for fem mi­nut­ter sam­me dag. På den bag­grund vur­de­rer vi og vo­res juri­di­ske rå­d­gi­ve­re, at man har ko­or­di­ne­ret ind­sat­sen, og der­for er vi na­tur­ligt nok gå­et vi­de­re med sa­gen, « si­ger han til fyens. dk.

Heidi Rams­høj, 26, Oden­se ( tv.): » Jeg sy­nes, det har væ­ret ånds­svagt med al den de­bat om Tin­der­box. Især da Roskil­de Festi­va­len og de an­dre meld­te ud, at de vil­le boy­kot­te dem, der står bag Tin­der­box. Det er barn­ligt. Jeg tror egent­lig mest, at det har vir­ket så­dan, at de har få­et me­re re­k­la­me. Det er må­ske me­get godt. «

Ka­mil­la Hansen, 22, Oden­se: » Det ene­ste, jeg kan væ­re lidt ban­ge for, er, om det vil skræm­me folk, at der ik­ke er mu­lig­hed for at sove i telt. Man­ge un­ge har ik­ke råd til at bo på ho­tel. Jeg tror, man­ge bor hos fa­mi­lie og ven­ner, hvor det må­ske vil­le væ­re nem­me­re, hvis man kun­ne bo i et telt. « Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Jes­per Lyng­holm, 25, Aar­hus ( tv.): » Det er et me­ga­fedt mu­sikpro­gram - og et fedt kon­cert­sted, i stil med Nort­hSi­de i Aar­hus med bo­der­ne og ik­ke så langt mel­lem sce­ner­ne. Det lig­ger godt her i sko­ven. Jeg kan godt li­de kon­cep­tet med, at man over­nat­ter hjem­me, el­ler hvor man nu gør det. «

Kas­per Vej, 23, Aar­hus: » Ja, det er en god må­de at hol­de festi­val på. Vi over­nat­ter hos en ku­si­ne og har ta­get by­cyk­len her­ud. Vi kun­ne li­ge så godt ha­ve valgt Nort­hSi­de, men den­ne her festi­val pas­ser bed­re i for­hold til vo­res ek­sa­mi­ner. I dag skal vi især hø­re Ma­jor La­zer. «

Tin­der­box Festi­va­len, set fra­pa­ri­ser­hju­let.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.