Glad og stolt over by­ens festi­val

Mu­si­kan­mel­der ved Fyens Stift sti­den­de Si­mon Staun er glad og stolt over sin bys nye festi­val.

BT - - KULTUR -

» For­vent­nin­ger­ne til Tin­der­box kan slet ik­ke sam­men­lig­nes med hav­ne­festi­va­len, H. C. An­der­sen­festi­va­len el­ler by­ens øv­ri­ge mu­sik­festi­va­ler. Jeg har bo­et i Oden­se i 10 år og har al­drig mær­ket en til­sva­ren­de kol­lek­tiv fl ok af som­mer­fug­le i ma­ven. Overalt, hvor jeg kom­mer i by­en, har det væ­ret et sam­ta­le­punkt si­den eft er­å­ret, hvor pla­ner­ne blev off ent­lig­gjort, « si­ger han til BT.

Det er el­le­ve år si­den, Fyn sidst har haft en stor mu­sik­festi­val.

Tror du, at festi­va­len er kom­met for at bli­ve?

» Aft alen mel­lem ar­ran­gø­rer­ne og kom­mu­nen lø­ber i 10 år. Det bur­de væ­re til­stræk­ke­lig tid til at ska­be et so­lidt og bæ­re­dyg­tigt fun­da­ment. Jeg hå­ber og­så, at man har i bag­ho­ve­det, hvor stort et hul Midt­fyns­festi­va­len eft er­lod på Fyn, da den luk­ke­de. Og så har hver­ken Oden­se el­ler Fyn brug for en fi asko, som bå­de vi og an­dre kan slå os oven i ho­ve­d­et med, « si­ger Staun, som glæ­der sig over, at festi­va­len sat­ser så for­holds­vis bredt, som den gør.

» Det gi­ver ik­ke me­ning at kal­de den en ro­ck­festi­val, som man­ge ger­ne har vil­let dø­be den. Der er mas­ser af elek­tro­nisk mu­sik og spæn­den­de nye po­p­nav­ne, så uan­set hvil­ken gen­re man dyr­ker, kan man fi nde 5- 10 nav­ne, der bur­de tæn­de ju­le­lys i øj­ne­ne, « si­ger Staun, der glæ­der sig til at hø­re Roy­al Blood, Ri­val Sons, Bla­ck Re­bel Mo­tor­cyc­le Club, Eag­les of De­ath Me­tal, Faith No Mo­re, The Pro­di­gy, Rob­bie Wil­li­ams, El­lie Goul­ding og Eme­li Sandé.

» Ale­ne den op­rems­ning un­der­stre­ger med al ty­de­lig­hed, at Tin­der­box kan må­le sig med Nort­hSi­de. Og med læng­der slår Smuk­fests mu­sikpro­gram i år, « si­ger Si­mon Staun til BT.

jae@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.