Sku­e­spil­lets søn­dags­barn

Ma­rie Bach Hansen, der fyl­der 30 i mor­gen, blev kendt af det store pu­bli­kum som Sig­ne i søn­dags­se­ri­en ’ Ar­vin­ger­ne’

BT - - NAVNE - 30 I MOR­GEN Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

Det var ik­ke Ma­rie Bach Han­sens skyld, at det var svært ik­ke at bli­ve en lil­le bit­te smu­le ir­ri­te­ret på den fi gur, hun nu har spil­let i to sæ­so­ner af DRs ’ Ar­vin­ger­ne’, søn­dags­se­ri­en om den mil­dest talt sam­men­brag­te og dys­funk­tio­nel­le fa­mi­li­en Grøn­ne­gaard.

Som den ukend­te sø­ster Sig­ne (’ Suns­hine’), hånd­bold­pi­gen, som plud­se­lig ar­ver den syd­fyn­s­ke mødre­ne gård og for­vand­ler den til et øko­lo­gisk ham­pland­brug, er Ma­rie Bach Hansen alt det, hun skal væ­re: køn, tænk­som og hi­gen­de eft er en iden­ti­tet og en fa­mi­lie at ud­le­ve den i.

Desvær­re har for­fat­ter­ne alt for læn­ge skul­let bru­ge hen­de som ka­ste­bold for hand­lin­gens gang, så Sig­nes gø­ren og la­den ind imel­lem er fo­re­kom­met ir­ra­tio­nel – og fi gu­ren let ut­ro­vær­dig i al sin må­ben­de, blåø­je­de van­kel­mo­dig­hed.

Film­ta­lent

For­hå­bent­lig kan den tred­je sæ­son, som al­le­re­de er an­non­ce­ret, gi­ve fi gu­ren lidt me­re ry­grad og re­el per­son­lig­hed.

For der er i hvert fald in­gen tvivl om, at Ma­rie Bach Hansen er et ind­ly­sen­de fi lm­ta­lent. Det så man al­le­re­de som ho­ved­per­so­nens kæ­re­ste i Aa­ge Rais- Nordentoft s pu­ber­tet­s­tids­fi lm ’ To ryk og en afl eve­ring’, som te­e­na­ge­ren Ma­rie ind­spil­le­de læn­ge in­den te­a­ter­sko­len. Det så man i be­sæt­tel­ses­tids­dra­ma­et ’ Hvid­stens Grup­pen’: Et re­kord­s­tort bi­o­graf­pu­bli­kum op­le­ve­de hen­de spil­le fri­heds­kæm­per­fa­mi­li­ens dat­ter med stille, men stærk til­ste­de­væ­rel­se.

Ma­rie Bach Hansen blev fær­di­g­ud­dan­net sku­e­spil­ler fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 2010, og si­den da har hun væ­ret fast til­knyt­tet te­a­tret Mungo Park. Bed­re start kan man som ung sku­e­spil­ler ik­ke få, for på sce­nen i Al­le­rød bli­ver man brugt i al­le to­ne­ar­ter i det lø­ben­de re­per­toi­re.

Blandt de man­ge rol­ler, hun har gi­vet liv, er rol­len som for­fat­te­ren Hel­le Hel­les al­ter ego i dra­ma­ti­se­rin­gen af ro­ma­nen ’ Det­te bur­de skri­ves i nu­tid’, hvor hun med sin ’ ren­fær­di­ge’ til­ste­de­væ­rel­se fi nt ram­te for­fat­te­rens lidt ufær­di­ge per­so­na, men hun har og­så bok­set i ’ Rum­b­le in the Jung­le’, sun­get smukt i Ki­er­ke­gaard- dra­ma­ti­se­rin­gen ’ En­ten el­ler’ og i Kim Lar­sen- te­a­ter­kon­cer­ten » Da­gen før « , ud­lånt til Aar­hus Te­a­ter.

Om­sorg for de­talj­en

Hun er en sku­e­spil­ler, som helst skal ha­ve fø­lel­ser­ne på plads, og som kæm­per hårdt for at få det. Som er kendt for bå­de fl id og om­sorg for de­talj­en.

Men fra næ­ste sæ­son er det slut i Al­le­rød. Hun har net­op slut­tet åre­ne af med te­a­trets store ka­val­ka­de på Ave­ny-T på Fre­de­riks­berg. Der er selv­føl­ge­li­ge et liv eft er Mungo Park. Al­le­re­de i næ­ste må­ned kan man se hen­de i sam­spil med bl. a. Lars Mik­kel­sen i Grøn­ne­gårds Te­a­trets uden­dør­s­ver­sion af P. O. Enquists ’ Tri­ba­der­nes nat’. Og så ven­ter op­ga­ver på bl. a. Re­pu­blique og Hu­sets Te­a­ter.

Sku­e­spil­ler Ma­rie Bach Hansen

kendt som Suns­hine fra DRs dra­ma­se­rie ’ Ar­vin­ger­ne’. I mor­gen fyl­der hun 30 år. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.