De gæ­ve gal­le­re

BT - - TV - FA­MI­LIE­FILM

Rom, 50 år før Jesu fød­sel. Juli­us Cæs­ar har kro­ne­de da­ge som kej­ser for ro­mer­ri­get, hvor han sty rer be­gi­ven­he­der­ne i det me­ste af den ci­vi­li­se­re­de ver­den. Men en lil­le gal­lisk lands­by hol­der stand tak­ket væ­re en tryl­ledrik, som frem­stil­les af lands­by­ens trold­mand, Mira­culix. Her bor Aste­rix og Obe­lix. En dag kom­mer den mysti­ske mand Pro­lix til lands­by­en. Han for­tæl­ler om en fo­re­stå­en­de trans­port af guld­sty kker, som in­de­hol­der Cæs­ars skat­te­ind­tæg­ter, og får høv­din­gen Ma­jæstix og re­sten af by­ens be­bo­e­re med på ide­en om at stjæ­le gul­det. Men Pro­lix har skum­le pla­ner. En nat, da den sid­ste tøn­de med tryl­ledrik ved et uheld smadres, for­svin­der Pro­lix med gul­det. Eft er ad­skil­li­ge mis­lyk­ke­de mi­li­tæ­re an­greb på den gal­li­ske lands­by må Cæs­ar ty til an­dre me­to­der end rå mu­skel­kraft . Her ser hans rå­d­gi­ver, den ud­spe­ku­le­re­de Psy­cho­pa­tus, sit snit. Han fo­re­slår Cæs­ar at ta­ge Mira­culix til fan­ge og ud­nyt­te tryl­ledrik­ken til sin egen for­del. I vir­ke­lig­he-

Med­vir­ken­de: den plan­læg­ger han dog at ud­nyt­te tryl­ledrik­ken til selv at ta­ge mag­ten - og der­med bli­ve kej­ser af ro­mer­ri­get. ( DR1)

Chri­sti­an Clavi­er ( t. v.) spil­ler Aste­rix, mens Gérard De­par­di­eu ( t. h.) er den store, stær­ke Obe­lix i fa­mi­lie­fi lmen ” Aste­rix & Obe­lix i kamp mod Cæs­ar” fra 1999.

Fo­to: DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.