B& W DRE­JER NØG­LEN OM

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 20 år si­den 1995:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Jo me­re du til­la­der dig selv at kom­me frem med di­ne ta­len­ter, des bed­re vil du ha­ve det. Det er en god dag til nye ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du på man­ge må­der får lov til at gå og væ­re lidt ale­ne med dig selv, og det pas­ser dig fi nt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Månen på­vir­ker dit tegn i dag, og der­for er det ik­ke så mær­ke­ligt, hvis du fø­ler dig me­re fø­lel­ses­fuld end sæd­van­ligt. Dit hu­mør svin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er man­ge ting, du ger­ne vil gø­re no­get ved men ved ik­ke helt hvor­dan, du skal få det gjort. Hvad med at ta­ge en ting ad gan­gen? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Kær­lig­he­dens, skøn­he­dens og øko­no­mi­ens pla­net Ve­nus er net­op kom­met ind i dit tegn for nog­le uger. Det vil hand­le om at fors­køn­ne til­væ­rel­sen. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvor me­get tid og kr­udt du bru­ger på at få talt med an­dre om­kring de for­an­drin­ger, du øn­sker, så vil det ik­ke hjæl­pe. Der skal hand­les. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du fø­ler dig lidt som en lus mel­lem to neg­le. Der er no­get, du me­get ger­ne vil, men hvor det er sær­de­les svært for dig at gø­re det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du fø­ler dig me­re be­græn­set, end du sy­nes om. Spørgs­må­let er dog, om det ik­ke er dig selv, som sæt­ter dis­se blo­ke­rin­ger op for­an dig? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

49). ( Svær 56). ( Mid­del 77). ( Nem

B& W går i be­ta­lings­stands­ning. Bur­mei­ster & Wains Ma­skin- og Skibs­byg­ge­ri A/ S var lan­dets stør­ste skibsværft og før­en­de di­e­sel­mo­tor- pro­du­cent med ho­ved­sæ­de i København. Godt 150 år blev det til, før de glo­ba­le ud­for­drin­ger en­de­lig blev for hår­de. Her er ar­bej­der­ne på vej ind for at hø­re dom­men. Ar­kiv­fo­to: Bent Mid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.