Gi­ulia: Al­fas håb

Or­de­ne var store og fø­lel­ser­ne stør­re, da den nye Al­fa Ro­meo Gi­ulia blev præ­sen­te­ret i Mila­no

BT - - BILER - AF MOR­TEN KJELDSEN mokj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Se fle­re billeder af Gi­ulia på Bi­len. dk

» La mec­ca­ni­ca del­le emozi­o­ni « . Or­de­ne var fl­or­om­vund­ne, glæden og stolt­he­den nær­mest ube­skri­ve­lig, og showet, da Al­fa Ro­meo præ­sen­te­re­de de­res nye Gi­ulia på det nye Al­fa- mu­se­um i Mila­no- for­sta­den Are­se, si­tre­de af fø­lel­ser, gå­se­hud og strit­ten­de nak­ke­hår, som når ope­ra­el­ske­re la­der sig over­væl­de af et vel­koreo­gra­fe­ret ita­li­ensk dra­ma.

Da­gen var 24. ju­ni, Al­fas 105 års fød­sels­dag, den nye Gi­ulia er den før­ste hver­dags- Al­fa i ny­e­re tid, og dens op­ga­ve er vel­de­fi­ne­ret. Og ubarm­hjer­tig: For den skal gen­rej­se Al­fa Ro­meos navn. Gi­ulia bli­ver dog ik­ke ale­ne om op­ga­ven, da den in­den for de næ­ste tre år føl­ges af yder­li­ge­re syv nye mo­del­ler. Til at gen­rej­se Al­fa Ro­meo har Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les øre­mær­ket fem mil­li­ar­der eu­ro ( 37,3 mia. kro­ner).

Che­fen selv, ita­li­en­ske Ser­gio Mar­chionne, som al­tid iført en mørk swe­a­ter og pju­sket fri­su­re, be­ret­te­de i sce­nens ram­pe­lys, stå­en­de ved si­den af en rød Gi­ulia, om den tur­bu­len­te tid for­ud for til­bli­vel­sen af bi­len. Der ik­ke var ble­vet til no­get, hvis ik­ke Mar­chionne hav­de haft held med sin red­nings­plan for ita­li­en­ske Fi­at og ame­ri­kan­ske Chrys­ler.

» Det tid­li­ge­re Fi­at var ik­ke i stand til at fø­re den stra­te­gi, som vi nu har sat i værk, ud i li­vet. En vel­lyk­ket gen­fød­sel af Al­fa Ro­meo kræ­ver nem­lig tre ting: De nød­ven­di­ge øko­no­mi­ske res­sour­cer. Tek­nisk kun­nen. Og et glo­balt di­stri­bu­tions­net. Men Fi­ats suc­ces­ri­ge fu­sion med Chrys­ler har gi­vet os de tre nød­ven­di­ge egen­ska­ber, og der­for er vi nu i stand til at gø­re vo­res am­bi­tio­ner til vir­ke­lig­hed, « sag­de Ser­gio Mar- chionn­ne på sce­nen, hvor den ita­li­en­ske ver­dens­stjer­ne- tenor An­drea Bo­cel­li umid­del­bart for­in­den hav­de sun­get den rø­de Al­fa Ro­meo Gi­ulia ind på sce­nen med ari­en » Nes­sum Dor­ma « .

Vig­tig i USA

Gi­ulia er ny fra en­de til en­de - ik­ke én ene­ste skrue stam­mer fra Chrys­ler el­ler Fi­at - og den af­lø­ser den he­den­gang­ne 159. Gi­ulia er en ver­dens­bil, det ame­ri­kan­ske mar­ked er vig­tig, og ind­til vi­de­re er den kun tænkt som en 4- dørs se­dan.

Den har, li­ge­som BMW 3- se­rie, Mer­ce­des C- Klas­se og Jagu­ar XE, bag­hjul­s­træk. End ik­ke top­mo­del­len har træk på al­le fi­re. Gi­uli­as mo­to­rer er frem­stil­let i Ita­li­en, de er af alu­mi­ni­um, og selv om Al­fa ik­ke har meldt no­get of­fi­ci­elt ud, for­ven­ter kil­der i bran­chen bl. a. en 2- li­ters TwinAir- ben­zi­ner med fi­re cy­lin­dre fra ita­li­e­ner­nes nye mo­tor­fa­mi­lie kal­det » Glo­bal Me­di­um En­gi­ne « . Den vil for­ment­lig yde fra 180 til 330 he­ste­kræf­ter, plus vi vil se en ny 2,2 li­ters die­sel, der og­så fin­des i Je­ep Chero­kee. Ydel­se op til 210 hk.

Ind­til vi­de­re må vi nø­jes med lidt me­re spe­ci­fik­ke in­for­ma­tio­ner om den ab­so­lut­te top­mo­del Qu­a­dri­fog­lio Ver­de ( den grøn­ne firklø­ver): Den har en helt ny V6- mo­tor ud­vik­let spe­ci­elt og først og frem­mest til Gi­ulia. Tid­li­ge­re Fer­ra­ri- in­ge­ni­ø­rer har haft en stor fin­ger med i spil­let, den har dob­belt­tur­bo og yder 510 he­ste­kræf­ter. På kun 3,9 se­kun­der brin­ger den Gi­ulia QV op på 100 km/ t.

På bil­ud­stil­lin­gen i Frank­furt midt i sep­tem­ber er Al­fa Ro­meo klar med fle­re op­lys­nin­ger om Gi­ulia, og dens dan­ske in­tro­duk­tion ven­tes at fal­de sam­men med det dan­ske for­års kom­me.

Al­fa Ro­meo Gi­ulia QV i smuk pro­fil. Top­mo­del­len Qu­a­dri­fog­lio Ver­de har V6- mo­tor og yder 510 hk. Præ­cis sam­me an­tal he­ste­kræf­ter som Mer­ce­des- AMG C 63 S.

V8- tur­bo­mo­to­ren i Fer­ra­ri 488 GTB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.