Fri­sø­rens hår­tør­rer

En ca­bri­o­let er en eff ek­tiv sol- og vind­mag­net, og Den­nis el­sker blæst i hå­ret

BT - - BILER -

Af: Jan Rø­ge Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

HVOR­FOR KØ­RER DU DEN HUR­TI­GE BMW?

For­di den er læk­ker at kø­re i, og den klæ­der min sor­te tøjstil. Jeg sy­nes, min bil vi­ser om­ver­de­nen, hvil­ken livs­stil jeg har. Den lig­ger godt på vej­en og er su­veræn i kur­ver, over bak­ker og til over­ha­lin­ger. Så sy­nes jeg og­så, bi­len er en ut­ro­lig smart sport­s­vogn med et fan­ta­stisk de­sign. For mig er det en stor luksus med den lyn­hur­ti­ge åb­ne vogn.

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Jeg kan slet ik­ke und­væ­re mi­ne bi­ler. De er det dag­li­ge ar­bejds­red­skab, som jeg bru­ger på de man­ge op­ga­ver her­hjem­me og i ud­lan­det.

HVOR ME­GET KØ­RER DU OM ÅRET? Jeg vil tro, at jeg sam­let set kø­rer om­kring 20.000 km om året, må­ske lidt me­re.

HAR DU FÅ­ET FARTBØ­DER?

Ja, jeg har få­et fl ere fartbø­der om­kring de 500- 1000 kr. Men jeg har hel­dig­vis al­drig få­et klip i kø­re­kor­tet.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

Hvis det skul­le væ­re, så vil­le jeg ger- ne ha­ve en ita­li­ensk Ma­se­ra­ti Qu­at­tro­por­te - den sy­nes jeg er su­per­blæ­ret. Det er kun en drøm, men så vil­le det og­så væ­re godt nok.

EN VILD BILOPLEVELSE?

Ja, det var til et helt spe­ci­elt mo­des­how, der fo­re­gik i en Fer­ra­ri, hvor vi kør­te ned ad Jom­fru Ane Ga­de i Ål­borg. Der var mas­ser af til­sku­e­re og jeg hu­sker, at pu­bli­kum klap­pe­de me­get højt. En helt sær­lig op­le­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.