Bil­fe­rie boo­mer

Her er dan­sker­nes fo­re­truk­ne rej­se­mål

BT - - BILER - Af Hans Uff e Chri­sten­sen huc@ bt. dk

FE­RIE

LØR­DAG 27. JU­NI 2015

59 pct. af al­le dan­ske­re der kø­rer kø­rer på bil­fe­rie, væl­ger Dan­mark som desti­na­tion vi­ser en ny un­der­sø­gel­se blandt 2.290 bil­e­je­re fo­re­ta­get af Ap­plus Bil­syn i ju­ni.

Eft er Dan­mark føl­ger Tys­kland, Ita­li­en, Sve­ri­ge og Frankrig. Men med be­ty­de­ligt min­dre an­de­le. Se over­sig­ten.

Og­så i 2014 op­ly­ste 59 pct. af de bil­fe­ri­e­ren­de, at de fo­re­trak Dan­mark som desti­na­tion. Un­der­sø­gel­sen for­tæl­ler des­u­den, at an­tal­let af dan­ske­re på kør- selv- rej­ser to­talt set går mar­kant frem i for­hold til i fj or. I den se­ne­ste analyse op­ly­ser 63 pro­cent sva­ren­de til ca. 1.600.000 bil­e­je­re, at de rej­ser på bil­fe­rie i lø­bet af som­me­ren. I 2014 var den sam­men­lig­ne­li­ge an­del 38 pro­cent.

» Det er vold­somt, at så man­ge rej­ser på bil­fe­rie i år. Vi ved, det er en po­pu­lær rej­se­form, for­di den er bil­lig, over­sku­e­ligt og rig på op­le­vel­ser. Men der kan og­så op­stå uheld un­der­vejs. Hver som­mer sid­der om­kring 7.000 dan­ske bi­li­ster fast i ud­lan­det på grund af me­ka­ni­ske pro- ble­mer, vi­ser tal fra SOS In­ter­na­tio­nal.

Der­for rå­der vi al­le til at få en Til­stand­s­At­test på bi­len. Her tjek­ker vi bl. a. olie­stand, brem­ser, elek­tri­ske kredsløb, tan­drem og stød­dæm­pe­re – al­le de ting, der kan gå i styk­ker, når bi­len kø­rer langt, « si­ger adm. di­rek­tør, Per V. Ras­mus­sen hos Ap­plus Bil­syn.

Og­så FDM har kig­get på dan­sker­nes bil­fe­ri­e­va­ner, men med ud­gangs­punkt i de der dra­ger til ud­lan­det. Her vi­ser det sig, at Tys­kland har vun­det fl ere dan­ske­res hjer­ter som kør selv- desti­na­tion i år. Ita­li­en og Tys­kland kæm­per om før­ste­plad­sen eft er­fulgt af Frankrig.

» I en år­ræk­ke har Ita­li­en lig­get ale­ne i top­pen, som dan­sker­ne fo­re­truk­ne kør selv– desti­na­tion, men i år mel­der Tys­kland sig i kam­pen om dan­sker­nes gun­st. Det er især den nord­li­ge del af Tys­kland og de man­ge spæn­den­de fe­ri­e­cen­tre, der træk­ker hos fa­mi­li­er­ne, « si­ger adm. di­rek­tør i FDM tra­vel, Jan Lok­hart.

Mad­kul­tur

Når kø­re­tu­re­ne går til Ita­li­en, er det især støv­lelan­dets stør­ste sø, Gardasøen, der til­træk­ker kør- selv- turi­ster­ne. Og­så Tosca­nas fl ot­te na­tur lok­ker.

» Dan­sker­ne el­sker bå­de den ita­li­en- ske kul­tur og ma­den. Og så by­der lan­det som re­gel på godt vejr, hvil­ket de fl este væg­ter højt, når de plan­læg­ger som­mer­fe­ri­en, « si­ger Jan Lok­hart.

Når det kom­mer til Frankrig de­ler van­de­ne sig mel­lem FDMs og Ap­plus vur­de­ring. FDM me­ner, at der er tre­die mest po­pu­læ­re uden­land­ske fe­ri­e­mål. Hos Ap­plus er det på fj er­de­plad­sen. Dog kun en en­kelt pro­cent eft er Sve­ri­ge. I Frankrig er bør­ne­fa­mi­li­er­ne især gla­de for at be­sø­ge Dis­neyland li­ge uden for Pa­ris. Men el­lers går kø­re­tu­ren hyp­pigt til det nord­li­ge Alsa­ce som til Mid­del­ha­vet.

Top 5 rej­se­mål på bil­fe­ri­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.