Bed­re, bil­li­ge­re og sjove­re

Den nye Ma­z­da MX- 5 er et rul­len­de mira­kel

BT - - BILER - Af Hans Uff e Chri­sten­sen huc@bt.dk

Som ti­den dog går. For 26 år si­den delt­og jeg i den in­ter­na­tio­na­le præ­sen­ta­tion af Ma­z­das spl­in­ter­nye sport­s­vogn MX- 5.

Jeg hu­sker, at man­ge af os ik­ke hav­de den store for­vent­ning til nyhe­den - en lil­le bil­lig sport­s­vogn med mas­ser af fæl­les kom­po­nen­ter fra Ma­z­das øv­ri­ge pro­duk­ter an­no 1989.

Jeg hu­sker og­så lyn­nedsla­get, da vi så bi­len i vir­ke­lig­he­den. I en tid, hvor den ene bil­fa­bri­kant eft er den an­den afl ive­de de­res åb­ne sport­s­vog­ne, for­di ti­dens toupéhår ik­ke tå­l­te tur­bu­lens, og sta­digt stren­ge­re sik­ker­heds­krav gjor­de det be­svær­ligt at la­ve den slags bi­ler, gik Ma­z­da mod strøm­men med et ul­tra- klas­sisk kon­cept. Så­vel med hen­syn til ud­se­en­de og kon­struk­tion lag­de den ja­pan­ske øko­no­mi- ro­ad­ster sig tæt op af Lo­tus Elan, der al­le­re­de i 1962 slog ver­den med forun­dring og kon­kur­ren­ter­ne på ra­cer­ba­nen med fa­bel­ag­ti­ge kø­re­e­gen­ska­ber.

MX- 5 hav­de sim­pelt­hen » starqua­li­ty « fra be­gyn­del­sen. Den vir­ke­de he­le vej­en igen­nem så rig­tig, at det plud­se­lig frem­stod som en gå­de, at an­dre pro­du­cen­ter af over­kom­me­li­ge sport­s­vog­ne ik­ke for længst hav­de la­vet no­get til­sva­ren­de.

Og da vi fi k nøg­ler­ne over­rakt og kør­te de før­ste ki­lo­me­ter i den syds­pan­ske sol fra Je­rez mod Gi­bral­tar, blev smi­le­ne i vo­re an­sig­ter umu­li­ge at tør­re af.

Den let­te sport­s­vogn med til­pas få kræft er, ul­tra­kort gear­stang, og et godt gam­mel­dags kan­vas­tag var sim­pelt­hen den sjove­ste bil, jeg no­gen­sin­de hav­de kørt i. Mon­te­ret med til­pas smal­le dæk til at den kun­ne sty­res i smukt sam­ar­bej­de mel­lem spe­e­der og rat.

En svensk jour­na­list­kol­le­ga blev så fo­rel­sket, at han al­le­re­de på præ­sen­ta­tio­nens før­ste­dag be­stil­te et ek­sem­plar. Som han i øv­rigt har end­nu. En tysk kol­le­ga be­stil­te og­så en - han på­stod for­le­den i Au­to Bild, at han hav­de væ­ret besat af bi­len li­ge si­den og ad­va­re­de ved sam­me lej­lig­hed mod at læ­se hans test af den nye MX- 5 ge­ne­ra­tion 4, for­di den var skre­vet af en stærkt fo­rel­sket og der­for to­talt sub­jek­tiv per­son.

Eft er­føl­gen­de delt­og jeg i al­le an­dre in­ter­na­tio­na­le MX- 5 præ­sen­ta­tio­ner. Ge­ne­ra­tion 2, ge­ne­ra­tion 3, fa­ce­lift , ju­bilæums­ud­ga­ver osv. Men fo­rel­skel­sen fa­de­de ud. Den op­rin­de­li­ge be­gej­string fi k jeg sta­digt van­ske­li­ge­re ved at genop­le­ve. Mo­to­rer­ne blev kraft ige­re, kar­ros­se­ri­et tun­ge­re, og til ære for » blød­dyr « i al­le al­dre kom der end­da en ver­sion med me­tal­fol­de­tag.

Vold­som ny­fo­rel­skel­se

Men for en uge si­den genop­le­ve­de jeg su­set fra 1989. Med prik­ken i ho­ved­bun­den, gå­se­hud, for­hø­jet puls og alt det an­det, der knyt­ter sig til vold­som ny­fo­rel­skel­se. Det ske­te, da jeg som en af to dan­ske jour­na­li­ster var in­vi­te­ret til » snig­pre­mi­e­re « på MX- 5 ge­ne­ra­tion 4.

Ik­ke for­di den nye min­der om den gam­le. Sna­re­re tvær­ti­mod.

Den gam­le lig­ne­de en Lo­tus Elan. Den nye min­der om en krym­pet Jagu­ar F- Ty­pe. Ur- mo­del­lens glat­te hånd­sæ­be­for­me­de kar­ros­se­ri er er­stat­tet af et me­re ag­gres­sivt look med smal­le LED- øj­ne, svul­men­de skær­me og et hidtil uhørt for­hold mel­lem den lange front og den ul­tra­kor­te hæk. Selv om bi­len er ble­vet små 10 cen­ti­me­ter kor­te­re, er frontspej­let ryk­ket syv cm tilbage i for- hold til kø­le­ren. Man sid­der di­rek­te for­an ba­gaks­len.

Sel­ve­ste No­buriro Ya­ma­mo­to - øverst an­svar­li­ge for Ma­z­das sports-vognspro­gram - modt­og os i Ni­ce sam­men med chef­de­sig­ner Ma­sas­hi Na­kay­a­ma. De for­tal­te, at vi kom­mer ud at kø­re i nul­se­rie- bi­ler, men at dis­se ik­ke ad­skil­ler sig væ­sent­ligt fra pro­duk­tions­mo­del­ler­ne. En­hver dys­funk­tion el­ler ras­le­lyd be­des ven­ligst rap­por­te­ret, hed det.

Men der er ik­ke me­get at rap­por­te­re fra den­ne kant. Ik­ke en knir­ke­lyd. Ik­ke en uno­de. Ik­ke et ene­ste punkt, vi kan hæn­ge vor kri­ti­ske hat på. Selv om den nye MX- 5 er min­dre end for­gæn­ge­ren, er ka­bi­ne­plad­sen for­bed­ret mar­kant.

Næ­sten he­le chas­sis’et er frem­stil­let af alu­mi­ni­um. Selv bagtø­jets banjo ( hu­set) er af let­vægts­ma­te­ri­a­le. Det sam­me er dø­re­ne, front­hjel­men, bag­klap­pen og tal­ri­ge

an­dre kom­po­nen­ter. Hver ene­ste mu­lig gram vægt­be­spa­rel­se er søgt ind­fan­get. Der er bo­ret hul­ler tal­ri­ge ste­der, hvor ma­te­ri­a­lets styr­ke til­la­der det, og selv ind­træk­ket og sæ­der­ne er frem­stil­let af ny­ud­vik­le­de ul­tra­let­te ma­te­ri­a­ler.

Det brin­ger væg­ten un­der 1.000 kg. for den bed­ste af ud­ga­ver­ne - den bil­lig­ste med den mind­ste mo­tor - en be­drift i vor tid, hvor krav til struk­tu­rel styr­ke, de­for­ma­tions­zo­ner, in­fo­tain­ment og sik­ker­heds­ud­styr pres­ser bi­ler­nes vægt op.

Fra 330.000 kr.

Sam­ti­dig med vægt­ta­bet er ki­lo­e­ne ryk­ket tilbage og læn­ge­re ned i chas­sis’et. Sæ­depo­si­tio­nen er få cen­ti­me­ter for­an ba­gaks­len. Re­sul­ta­tet er kø­re­e­gen­ska­ber, jeg al­drig har op­le­vet til­sva­ren­de i no­gen sport­s­vogn. Og da slet ik­ke til 330.000 kr. En bil­li­ge­re ud­ga­ve vil bli­ve frem­stil­let, men ik­ke im­por­te­ret til Dan­mark. DK- ba­sis­mo­del­len her har alt i sik­ker­hed, læ­der­de­tal­jer ( f. eks. rat og gear­stang) samt aircon­di­tion.

Det ek­stremt la­ve tyng­de­punkt gør det mu­ligt at an­ven­de blø­de­re dæm­pe­re, uden at bi­len bli­ver en gyn­ge­he­st. Der­for op­le­ves MX- 5 ut­ro­ligt kom­forta­bel - i for­hold til sin la­ve fri­høj­de og be­græn­se­de fj eder­vej - er­fa­re­de vi på de sno­e­de bjerg­ve­je nord for Ni­ce.

En af top­ver­sio­ner­ne var mon­te­ret med Bilste­in- sport­s­un­der­vogn. Et klart til­ba­ge­skridt, for den var sten­hård at kø­re i, uden at man for­nem­me­de bed­re vej­greb. Sna­re­re tvær­ti­mod på de ujæv­ne bjerg­ve­je. På en jævn ra­cer­ba­ne er det dog mu­ligt, at Bilste­in- un­der­vog­nen kan klip­pe et par tien­de­de­le af om­gang­sti­der­ne.

En lil­le vind­de­fl ek­tor kan mon­te­res mel­lem nak­ke­støt­ter­ne, Men den øde­læg­ger lidt af den ægte åben­bils-ny­del­se. Det skal træk­ke på den rig­ti­ge må­de i en åben bil. Dvs. skråt for­fra. Ik­ke bag­fra. Og det træk­ker som det skal i MX- 5eren.

Mini­ma­lis­me

På mo­tor­si­den er den lil­le høj­kom­pri­me­re­de 1,5 li­ters så­kald­te Sky­a­ctiv-G mo­tor en læk­ker­bid­s­ken uden si­destyk­ke. Top­eff ek­ten på ri­ge­li­ge 131 hk er først i hus ved 7.000 o/ min. Rødt felt star­ter ved 7.500, og vi dre­je­de den uden be­svær over 8.000 o/ min. Ma­ski­nen er ut­ro­ligt sjov i sam­ar­bej­de med den tæt aft rap­pe­de 6- trins gear­kas­se ope­re­ret af den få cen­ti­me­ter lange gear­stang.

Jeg ransa­ger hjer­nen eft er et en­kelt kri­tik­punkt - ok ba­ga­ge­rum­met er ik­ke me­get stør­re end et hand­ske­rum, Men så­dan skal det jo væ­re i en bil af den­ne ty­pe. Man kan må­ske og­så bli­ve lidt skuff et over de man­ge fæl­les kom­po­nen­ter med f. eks. Ma­z­da 3. Luft dy­ser, dre­jek­nap­per hånd­tag osv. Det he­le er fra Ma­z­das fæl­les hyl­der.

Men som Ya­ma­mo­to si­ger, så har kon­struk­tø­rer­ne jo væ­ret nødt til at spa­re på et el­ler an­det for at hol­de pri­sen ne­de. Ba­re ik­ke no­get, der har med kø­reg­læ­den at gø­re.

I øv­rigt ta­ger det blot mel­lem tre og fi re se­kun­der at luk­ke og åb­ne ka­les­chen pr. hånd­kraft . Jeg hå­ber, at den al­drig kom­mer med me­tal­tag. Al­le bi­len­tu­si­a­ster fortje­ner en tur i det­te fan­ta­sti­ske kø­re­tøj, der for­e­ner subli­me kø­re­e­gen­ska­ber med lav pris.

MX5 er for­længst ble­vet ver­dens mest solg­te sport­s­vogn, og ge­ne­ra­tion 4 er en pas­sen­de må­de at fejre de 1.000.000 mio. solg­te ek­sem­pla­rer om kort tid.

MX- 5 klæ­ber sig til vej­ba­nen, men kan og­så fin­de på at la­ve små ko­ket­te slag med ha­len, der dog hur­tigt ind­fan­ges af ESC- sy­ste­met.

» Kom og leg « . Ik­ke man­ge an­dre bi­ler gi­ver til­sku­e­ren så me­get lyst til at hop­pe ind og kø­re der­u­dad.

Sport­s­vogn­se­je­re el­sker at kig­ge på mo­to­ren. Der­for har beg­ge va­ri­an­ter få­et flot­te sil­ke­mat po­le­re­de alu- top­styk­ker. Næp­pe no­gen an­den bil på mar­ke­det har en så høj pro­cent­del af ma­te­ri­a­ler­ne i alu. Og slet ik­ke i den­ne pris­klas­se.

Der er mu­sik i nak­ke­støt­ten. Fedt i en åben sport­s­vogn, hvor vind­støj ik­ke kan und­gås.

Tal­ri­ge greb, kon­tak­ter og dy­ser i ka­bi­nen er hen­tet fra Ma­z­das fæl­lesla­ger. Men de tre store ho­ve­d­u­re er MX- 5erens eg­ne. Det sam­me er den få cen­ti­me­ter kor­te gear­stang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.