Det hvi­de snit

Bil­far­ver er ble­vet en pen­ge­ma­ski­ne for pro­du­cen­ter­ne

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Chri­sten­sen

LAKFIDUS

» En Ford T kan fås i al­le far­ver. Ba­re de er sor­te. « .

De be­røm­te ord blev ud­talt af Hen­ry Ford, der i ra­tio­na­li­se­rin­gens navn hav­de be­slut­tet, at ver­dens før­ste sam­lebånds­bil kun blev frem­stil­let i en far­ve, nem­lig sort. Det bil­lig­gjor­de pro­duk­tio­nen, for­di lak­værk­ste­det kun­ne ar­bej­de me­re ra­tio­nelt, når me­d­ar­bej­der­ne ik­ke skul­le bru­ge tid på at stand­se sam­lebån­det og af­ren­se ma­ler­værk­tø­jer mel­lem far­ve­skift. Des­u­den fik Hen­ry Ford stør­re ra­bat, jo me­re han køb­te af en be­stemt far­ve.

Men Fords nyind­før­te prin­cip holdt ik­ke. Flot­te far­ver blev en del af bi­ler­nes sær­præg og at­trak­tion. I 1978 kun­ne en Ford Fies­ta fås i 10 kulø­rer. I 2015 kun­ne mo­del­len fås i 14 kulø­rer.

Me­tal­lak­ker, der i gam­le da­ge kræ­ve­de en ek­stra ar­bejds­gang, ko­ste­de mer­pris. Det gør de sta­dig, selv om al­le lak­ker - og­så uden me­ta­l­ef­fekt - i dag er så­kald­te to- kom­po­nent­lak­ker. Ef­ter grun­ding, fyl­der osv. på­sprøjtes et lag far­ve. Der­ef­ter et lag hård og klar lak for at be­skyt­te over­fla­den og ska­be glans.

Tid­li­ge­re var det al­min­de­ligt, at man lag­de en en­kom­po­nent­far­ve di­rek­te oven på grun­de­ren uden ef­ter­føl­gen­de klar lak. Men så ri­si­ke­re­de man mis­farv­ning f. eks. som føl­ge af fug­le­k­lat­ter, el­ler sy­re­hol­digt ned­fald.

Næ­ste trin i pro­du­cen­ter­nes ind­brin­gen­de far­ve­fi­dus blev mer­pris for po­pu­læ­re lak­ker uden me­ta­l­ef­fekt. De så­kald­te unilak­ker. Sam­ti­digt faldt an­tal­let af lak­ker uden mer­pris til et mini­mum.

Fær­re stan­dard­far­ver

Hvis vi hol­der os til Fords far­vepo­li­tik, så blev al­le Fies­ta- far­ver uden me­ta­l­ef­fekt i 1978 til­budt uden mer­pris. Det var halv­de­len af al­le de til­bud­te la­ke­rin­ger. I 1995 hav­de der sne­get sig en en­kelt ik­ke- me­tal­far­ve ind til mer­pris, mens der her i 2015 er to ik­ke- me­tal­far­ver til mer­pris. Der­til 11 me­tal­lak­ker til yder­li­ge­re mer­pris. Øn­sker kun­den en la­ke­ring uden mer­pris, er der kun to mu­lig­he­der: Rød el­ler blå.

Det er så­mænd ik­ke, for­di Ford er spe­ci­elt grov på det­te om­rå­de. En rund­spør­ge til im­por­tø­rer­ne, som BT har fo­re­ta­get, vi­ser, at man­ge bi­ler kun til­by­des uden mer­pris i en ene­ste far­ve. I føl­ge de im­por­tør­svar, vi har få­et ved­rø­ren­de 22 min­dre bil­mo­del­ler, le­ve­res de 19 kun uden mer­pris i en ene­ste far­ve. Som of­test hvid. Men der er und­ta­gel­ser fra reg­len .

til­by­der fi­re for­skel­li­ge far­ver for bå­de Cor­sa og Adam uden mer­pris. Se ske­ma­et til høj­re.

Dy­re me­tal­far­ver

Vil kun­den ik­ke ac­cep­te­re stan­dard­far­ven el­ler - far­ver­ne uden mer­pris, kan det bå­de væ­re dyrt at væl­ge en an­den far­ve. Mer­pri­sen star­ter for de ud­valg­te mo­del­ler ved 1.500 kr. Det gæl­der f. eks. Re­nault Twingo, der kun fås i ba­byblå la­ke­ring uden mer­pris. An­dre la­ke­rin­ger ko­ster fra 1.500 til 6.500 kr. Og­så Sko­da Citigo star­ter med mo­de­ra­te 1.500 kr. for an­dre far­ver end rød. Men man kan og­så kom­me af med 4.700 kr. for Citigo i an­dre la­ke­rin­ger.

Og selv om vi her har sat fo­kus på små bi­ler, hvor ek­stra pris for en øn­sket lak ve­jer tun­ge­re end for dy­re­re og stør­re bi­ler, kan man sag­tens be­ta­le be­ty­de­li­ge sum­mer for øn­ske- far­ven. VW hol­der den gu­le fø­rer­trø­je med mer­pri­ser op til 11.994 kr. for mi­kro­bi­len Up og ik­ke min­dre end 15.400 for Po­lo- mo­del­len i be­stem­te la­ke­rin­ger. Det be­ty­der, at et far­veøn­ske let kan for­ø­ge en lil­le VW- mo­dels pris med over 10 pct.

» Er det ri­me­ligt? « - spør­ger vi Kurt Clau­sen fra Gentofte Au­to­la­ke­ring på Lyng­by­vej­en nord for København. Han har væ­ret selv­stæn­dig au­to­ma­ler i 40 år, og er hel­dig­vis i stand til at gi­ve os et klart svar, og det er et run­gen­de » NEJ « .

» Al­le nye bi­ler er nu­til­dags fra fa­brik­ken la­ke­ret med tokom­po­nent lak­ker, og så er det i øv­rigt li­ge­gyl­digt, hvad far­ven hed­der el­ler om den er med el­ler uden me­ta­l­ef­fekt. Jeg ved godt, at vis­se af mi­ne kol­le­ger hol­der af at om­ta­le me­tal­lak­ker som sær­ligt kost­ba­re, Men det hol­der ba­re ik­ke. De er hver­ken dy­re­re i ind­køb el­ler at ar­bej­de med, Per­lemor­lak­ker er dog no­get dy­re­re. Det sam­me kan sjæld­ne gam­le far­ver væ­re « , si­ger Kurt Clau­sen.

Com­pu­ter­sty­ret blan­ding

Far­ve­blan­din­gen fo­re­går via en com­pu­ter, der med tu­sin­de grams præ­ci­sion do­se­rer de for­skel­lig pig-

LØR­DAG 27. JU­NI 2015 men­ter for at få nu­an­cen, der sva­rer til bi­lens far­ve­num­mer.

» De store prisforskelle på nye bi­lers lak­ker, er ef­ter min me­ning ren spe­ku­la­tion. Hvis du kom­mer her for at få om­la­ke­ret din mo­der­ne bil el­ler for at få re­pa­re­ret en ska­de, ko­ster det nøj­ag­tigt det sam­me, uan­set hvil­ken lak der er ta­le om. Vil man ger­ne kræ­se for sin bils over­fla­de er det en god ide, at på­fø­re et lag ek­stra klar­lak. Det gi­ver over­fla­den me­re mod­stand­s­kraft over for stenslag, rid­ser og lig­nen­de. Mer­pris for be­stem­te lak­ker er ren spe­ku­la­tion, « si­ger den er­far­ne vogn­ma­ler.

Hans po­in­te be­kræf­tes af det store ty­ske bil­blad Au­to Bild.

» La­ke­rin­gen af en gen­nem­snits­bil ko­ster fa­brik­ker­ne ca. 300 Eu­ro ( ca. 2.300 kr. red.). Her­af går en tre­di­e­del til ma­te­ri­a­ler­ne inkl. grun­ding osv. « si­ger rå­d­gi­ver i lakin­du­stri­en, Karl- Fri­edrich Døs­sel, til bla­det.

Ma­te­ri­a­le­pri­sen alt in­klu­si­ve lig­ger alt­så om­kring 750 kr. uan­set om det er den ene el­ler den an­den far­veog lak­ty­pe. De man­ge tu­sin­de kro­ner, der opkræ­ves for sær­li­ge far­ver og ef­fek­ter, er der­for in­tet an­det end spe­ku­la­tion i kun­der­nes be­ta­lings­vil­je.

BMW 3er fås i to far­ver uden mer­pris ( sort/ hvid). I 1975 var 10 BMW 3 far­ver uden mer­pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.