VI ER SMÅ GU­LE MÆND

NU FÅR MI­NI­ONS DE­RES EGEN FILM

BT - - MINIONS - Hen­ning Hø­eg ho­eg@bt.dk

De små gu­le Mi­ni­ons er me­get æl­dre, end du tror. De har nem­lig tjent den ene on­de her­re ef­ter den an­den ( li­ge fra ur­ti­den, via Dra­cu­la og frem til i dag). Og når de på tors­dag duk­ker op i de­res før­ste egen bi­o­graf­film, er de end­nu en gang på ud­kik ef­ter en su­per­s­kurk, de kan tje­ne.

I den før­ste ’ Gru­som­me mig’film, der hav­de pre­mi­e­re i 2010, spil­le­de Stu­art, Kevin og Bob blot små rol­ler bag su­per­s­kur­ken Gru.

Men bå­de pu­bli­kum, in­struk­tø­ren Pi­er­re Cof­fin og al­le hans teg­ne­re kun­ne ba­re ik­ke få nok af de små, sø­de Mi­ni­ons.

I ’ Gru­som­me mig 2’ fra 2012 spil­le­de de der­for en be­ty­de­ligt stør­re rolle. Og da ar­bej­det var for­bi, le­ve­de Mi­ni­ons vi­de­re på bå­de teg­ne­bræt og com­pu­ter­skærm.

» Jeg lag­de mær­ke til, at teg­ner­ne ba­re blev ved med at ani­me­re dem. Og­så selv­om det ik­ke skul­le bru­ges i fil­men, « si­ger den fran­ske film­ska­ber Pi­er­re Cof­fin.

Birol­len bli­ver helt

Li­ge­som Stam­pe fra ’ Bam­bi’, det tos­se­de egern fra ’ Ice Age’ og Oluf fra ’ Frost’ var det så­le­des fil­mens birol­le, der plud­se­lig blev den mest min­de­vær­di­ge og el­ske­de.

Og sam­men med Pi­er­re Cof­fin be­slut­te­de ’ Gru­som- me mig’- fil­mens ma­nuskript­for­fat­ter Bri­an Lynch, at de ba­re måt­te la­ve en hel film om de små Mi­ni­ons.

Det tog dem tre år at bli­ve fær­di­ge. Men det har i dén grad væ­ret ven­te­ti­den værd.

Ef­ter end­nu en gang at ha­ve mi­stet de­res on­de her­re er de små, gu­le Mi­ni­ons stran­det i en is­hu­le. Men hjer­te­var­me, som de er i de­res sø­gen ef­ter en ny chef, er de snart i gang igen, og med Kevin, Stu­art og Bob i spid­sen ta­ger de til et helt spe­ci­elt ’ skur­ke­kon­vent’ i Or­lan­do, Fl­o­ri­da. Her mø­der de bå­de bank­rø­ver- ker­ne­fa­mi­li­en Wal­ter og Mad­ge Nel­son og de­res tre børn, kon­ven­tets ho­ved­ta­ler og ver­dens før­ste kvin­de­li­ge su­per­s­kurk Scar­let Over­kill.

Vil stjæ­le kronj­u­vel­er

De tre Mi­ni­ons er lyk­ke­li­ge og gør straks alt, hvad de kan, for at gø­re de­res nye her­re – el­ler frue – til­freds. Og­så selv om de stø­der på uven­tet mod­stand, da de for­sø­ger at træn­ge ind i Tower of Lon­don for at stjæ­le de en­gel­ske kronj­u­vel­er – Scar­let vil nem­lig væ­re dron­ning i ste­det for dron­nin­gen.

Men når Scar­let så – ud­over sin ga­le vi­den­skabs­mand af en mand og­så al­li­e­rer sig med Pro­fes­sor Flux, der har skabt en tids­ma­ski­ne, så åb­ner der sig ua­ne­de mu­lig­he­der.

Her­un­der kan du se nog­le af de tids­pe­ri­o­der, hvor de små Mi­ni­ons har le­vet og tjent:

De små Mi­ni­ons er på ud­kik ef­ter en ny su­per­s­kurk, de kan tje­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.