Trip, trap, træsk

Tre Mi­ni­ons med hver sin per­son­lig­hed

BT - - MINIONS - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PO­RTRÆT­TER

Umid­del­bart lig­ner al­le de gu­le Mi­ni­ons hin­an­den - små, ord­lø­se fy­re uden ret me­get per­son­lig­hed. Men sy­net bed­ra­ger - i den grad.

Så­le­des er hver Mi­ni­on no­get helt for sig selv. Og Mi­ni­ons- fil­mens tre ho­ved­per­so­ner har hver sin sær­li­ge per­son­lig­hed, si­ne eg­ne in­ter­es­ser og sin egen bag­grund. Her er en præ­sen­ta­tion af Stu­art, Kevin, Bob og et lil­le in­ter­view med hver - over­sat fra mi­ni­onsk til dansk. STU­ART: Han er den vil­de te­e­na­ge- ty­pe med op­rør i Mi­ni­on- blo­det. Han ved godt, at han, Bob og Kevin har en klar op­ga­ve, de skal lø­se. Men Stu­art er me­re op­sat på at hyg­ge sig og ha­ve det sjovt. Han er og­så vild med at spil­le på sin gu­i­tar og flir­te med pi­ger­ne.

KEVIN: Han er den for­nuf­ti­ge sto­re­bror - fa­der­fi­gu­ren. Og uden Kevin vil­le hver­ken Stu­art el­ler Bob væ­re i li­ve i dag. Des­u­den er Kevin så stor, at de to ’ små’ kan gem­me sig bag ham. Det er Kevin, der be­slut­ter, at han, Bob og Stu­art skal ud at le­de ef­ter en ny ond­skabs­fuld boss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.