Han snak­ker ’ mi­ni­onsk’

BT - - MINIONS - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

IN­STRUK­TØ­REN

I den nye Mi­ni­on- film har bå­de su­per­s­kur­ken Scar­lett, hel­ten Herb og for­tæl­leren al­le få­et dan­ske stem­mer. Men fil­mens små gu­le ho­ved­rol­ler er ik­ke ble­vet syn­kro­ni­se­ret for de dan­ske bi­o­gr­af­gæ­ster. Mi­ni­o­ner­ne snak­ker nem­lig det nye in­ter­na­tio­na­le vrøv­le­sprog ’ mi­ni­onsk’, som al­le for­står.

Iføl­ge fil­mens in­struk­tør Pi­er­re Cof­fin, der og­så læg­ger stem­me til de små gu­le stør­rel­ser, er sproget en blan­ding af forvrøv­let in­do­ne­sisk, fransk, spansk, en­gelsk, ja­pansk og ki­ne­sisk. Og or­de­ne kom helt af sig selv, da han be­gynd­te at ar­bej­de med Stu­art, Kevin og Bob og al­le de­res gu­le ven­ner.

I ’ Gru­som­me mig’, der in­tro­du­ce­re­de mi­ni­o­ner­ne i 2010, im­pro­vi­se­re­de Pi­er­re Cof­fin blot stem­mer­ne, alt ef­ter, hvad han så på lær­re­det, mens han ar­bej­de­de i lydstu­di­et. I ’ Gru­som­me mig 2’ fra 2013, hvor Mi­ni­o­ner­nes fik en stør­re rolle, tog Pi­er­re Cof­fin no­ter for at få al­le nu­an­cer­ne med.

Og un­der sit tre år lange ar­bej­de på ’ Mi­ni­ons’, der har pre­mi­e­re på tors­dag, måt­te han ta­ge en me­re tra­di­tio­nel og kræ­ven­de tek­nik i brug.

Den­ne gang er replik­ker­ne så­le­des skre­vet ned. Pi­er­re fandt to­nen og tog ud­gangs­punkt i den si­tu­a­tion, an­ti- hel­te­ne be­fandt sig i: skæn­de­ri, ko­misk op­trin el­ler kær­lig­hed­ser­klæ­ring. Og selv­om sproget sta­dig er no­get vrøvl, var det vig­tigt for Pi­er­re Cof­fin, at al­ver­dens bi­o­gr­af­gæ­ster kan for­stå, hvad der fo­re­går.

Et strejf af in­do­ne­sisk

» I fil­men har de små Mi­ni­on- fy­re ar­bej­det med ond­skabs­ful­de su­per­s­kur­ke over he­le ver­den. Der­for er det kun lo­gisk, at de­res ud­tryk er sam­men­sat af sprog fra he­le ver­den. Og jeg sy­nes fak­tisk, at det er lyk­ke­des tem­me­lig godt at gø­re dem in­ter­na­tio­nalt ud­tryks­ful­de, « si­ger Pi­er­re Cof­fin.

Cof­fins far er fransk. Hans mor er in­do­ne­sisk. Og man­ge me­ner, at Mi­ni­on- sproget især bæ­rer præg af det in­do­ne­si­ske islæt.

Og det er Pi­er­re Cof­fin ik­ke spor ked af.

» Ef­ter min me­ning ly­der det in­do­ne­si­ske sprog li­ge­som mu­sik. Det er me­get ud­tryks­fuldt. Og jeg tror, det er med til at gø­re Mi­ni­o­ner­ne in­ter­es­san­te.

Det er den 48- åri­ge in­struk­tør Pi­er­re Cof­fin, der læg­ger vrøv­lestem­me til de små Mi­ni­on- fi­gu­rer - på på dansk, fransk, en­gelsk og tysk. Fo­to: UIP Pi­er­re Cof­fin gav med vil­je hver af si­ne tre gu­le ho­ved­rol­ler et helt spe­ci­elt sær­præg - en per­son­lig­hed i stem­men. Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.