San­dra er su­pers

Den evi­ge hel­tin­de ny­der at væ­re ond og sur som Scar­let Over­kill

BT - - MINIONS - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FOR­AN­DRING FRY­DER

I stri­be­vis af ro­man­ti­ske ko­me­di­er har San­dra Bul­lo­ck spil­let den sø­de pi­ge el­ler den helt­mo­di­ge mor. Men i ani­ma­tions­fil­men ’ Mi­ni­ons’ prø­ver hun no­get helt nyt. Som Scar­let Over­kill sprin­ger sø­de San­dra nem­lig ud som film­hi­sto­ri­ens før­ste store kvin­de­li­ge su­per­s­kurk.

» Det er me­get sjove­re at spil­le skurk. Du kan gi­ve fuld­stæn­dig slip på dig selv og di­ne fø­lel­ser og ba­re gi­ve los, « si­ger 50- åri­ge San­dra, der i de se­ne­ste år har væ­ret min­dre ak­tiv i Hol­lywood.

» Man­ge af de rol­ler, jeg får til­budt, min­der om me­get hin­an­den. Men Scar­let Over­kill var an­der­le­des end no­get an­det, jeg før har prø­vet. Og der­for sag­de jeg ja med det sam­me, « si­ger San­dra Bul­lo­ck, der sam­men med sin søn Lou­is og­så er fan af de to før­ste ’ Gru­som­me mig’- film, hvor de små gu­le Mi­ni­ons blev in­tro­du­ce­ret.

» Én af de ting, jeg el­sker ved Mi­ni­ons, er, at man ik­ke kan for­står, hvad de si­ger. Man kan fø­le det, « si­ger San­dra Bul­lo­ck, der og­så kan li­de det for­hold, hen­des tegneserie- hin­an­den. De el­sker hin­an­den. Og jeg tror, at de gi­ver fil­mens yn­gre pu­bli­kum et an­der­le­des po­si­tivt ind­tryk af de voks­ne - tos­set må­ske, men po­si­tivt, « si­ger San­dra Bul­lo­ck.

Et ulo­gisk valg

Det var fil­mens ma­nuskript­for­fat­ter Bri­an Lynch, der valg­te San­dra Bul­lo­ck som fil­mens store skurk. Og det gjor­de han, for­di val­get med hans eg­ne ord var ’ helt ulo­gisk’.

» Det vil­le jo væ­re op­lagt at væl­ge en kvin­de­lig sku­e­spil­ler, som vi ken­der som far­lig el­ler for­bry­de­risk fra an­dre film. Men San­dra er jo kendt for si­ne helt igen­nem po­si­ti­ve film­per­so­ner. Og der­for sy­nes jeg, at virk­nin­gen var end­nu stør­re, « si­ger Bri­an Lynch.

I stu­di­et i Hol­lywood kla­re­de San­dra Bul­lo­ck sit stem­me­ar­bej­de på ba­re én uge. Og hun nød hvert et mi­nut.

» Der er in­gen ma­keup, der skal læg­ges, og der er in­gen kostu­mer, man skal pres­ses ned i. Du mø­der ba­re op i T- shirt og slid­te je­ans. Og så flip­per du helt ud i stu­di­et. det var ren te­ra­pi, « si­ger San­dra Bul­lo­ck.

LØR­DAG 27. JU­NI 2015

» Det er me­get sjove­re at spil­le skurk, « si­ger San­dra Bul­lo­ck. I ’ Mi­ni­ons’ læg­ger San­dra stem­me til su­per­s­kur­ken ’ Scar­let Over­kill’. Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.