Uvenskab før­te til skils­mis­se

BT - - MINIONS -

DET VAR EN magt­kamp el­ler må­ske sna­re­re en per­son­strid mel­lem Glen Rid­ders­holm og Claus Ste­in­le­in, der tors­dag end­te med ch­eft ræ­ne­rens over­ra­sken­de af­sked.

FC Midtjyl­lands to mest syn­li­ge pro­fi ler har igen­nem læn­ge­re tid haft et an­strengt for­hold, og sær­ligt i lø­bet af det se­ne­ste års tid skal det væ­re eska­le­ret. Dét og ik­ke hver­ken det nye en­gel­ske ejer­skab el­ler et spæn­den­de job­til­bud fi k Glen Rid­ders­holm til at træk­ke stik­ket i den klub, han el­sker, og som i lø­bet af åre­ne har gi­vet ham mu­lig­he­den fra at vok­se fra bør­ne- og ungdomstræner til en af lan­dets stør­ste træ­ner­pro­fi ler.

Glen Rid­ders­holm for­tæl­ler selv, at han i over et år har væ­ret util­freds, hvil­ket han, al­le­re­de da vi i maj 2014 hav­de ham på be­søg i BTs tv- stu­die, løft ede lidt af slø­ret for, uden vi helt op­da­ge­de det.

Den­gang tal­te han om kom­pro­mi­ser og an­ty­de­de, at klub­ben nok på over­fl aden hav­de am­bi­tio­ner om guld, men in­dadtil ik­ke be­sad de kom­pe­ten­cer el­ler hav­de den vil­je, der skul­le til for re­elt at væ­re en top­klub på lang sigt. SI­DEN ER DET ble­vet sta­dig ty­de­li­ge­re for dem, der har væ­ret tæt på ham i hver­da­gen, at der var ting, han ik­ke var til­freds med, og i lø­bet af det halvan­det døgn, der er gå­et si­den hans op­si­gel­se, står det ret klart, at det først og frem­mest var hans for­hold til og sam­ar­bej­de med sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in, der var helt galt. Det skal an­gi­ve­ligt på et tids­punkt væ­re kom­met så vidt, at an­dre i klub­ben på et tids­punkt bad dem for­sø­ge at fi nde fæl­les fod­slag og i det mind­ste op­ret­hol­de et pro­fes­sio­nelt for­hold til hin­an­den. Det lyk­ke­des no­gen­lun­de. Men og­så kun no­gen­lun­de.

Det er ik­ke en en­kelt epi­so­de, der har ført til stri­den, men sna­re­re et stort sam­men­suri­um af hæn­del­ser. Glen Rid­ders­holm har i nog­le si­tu­a­tio­ner følt, at Claus Ste­in­le­in be­væ­ge­de sig for langt ind på hans ba­ne, mens han selv har følt sig for langt fra af­gø­ren­de be­slut­nin­ger om­kring ek­sem­pel­vis spil­le­rind­køb og i øv­rigt ik­ke al­tid væ­ret fan af le­del­sens me­to­der. Kil­der for­tæl­ler, at Rid­ders­holm i for­bin­del­se med kø­bet af Martin Pu­sic i vin­ter føl­te sig un­der­lø­bet af Claus Ste­in­le­in, der over for nog­le FC Midtjylland- spil­le­re hav­de gjort det klart, at Pu­sic ik­ke var hans kop te, men at det var træ­ne­rens øn­ske at hen­te ham. An­gi­ve­ligt var det Glen Rid­ders­holms ind­tryk, at Claus Ste­in­le­in for­søg­te at tæk­kes de FCM- spil­le­re, der ik­ke var vil­de med ud­sig­ten til en ny top­sco­rer­ty­pe med et kon­tro­ver­si­elt ry. An­dre gan­ge har Glen Rid­ders­holm følt, at Claus Ste­in­le­in for oft e har be­væ­get sig for langt ind i om­klæd­nings­rum­met og det fæl­les­skab, træ­ne­ren om­fat­te­de som sit ter­ri­to­ri­um. En­de­lig har Glen Rid­ders­holm ik­ke følt sig hørt, når han har stil­let krav om æn­drin­ger og – vil han hæv­de – kva­li­tets­for­bed­rin­ger i det sport­s­li­ge se­tup.

Det har an­gi­ve­ligt hel­ler ik­ke væ­ret i Rid­ders­holms smag, at klub­bens ta­len­ter iføl­ge ham er ble­vet lo­vet no­get, man in­ter­nt vid­ste, man ik­ke kun­ne love, for­di der si­de­lø­ben­de med ta­len­t­ud­vik­lin­gen var fo­kus på at hen­te pro­fi - ler til klub­ben. OMVENDT ER DET ik­ke al­le i FC Midtjylland, der har væ­ret el­le­vil­de med Glen Rid­ders­holms vok­sen­de ego, hans syn­lig­hed i me­di­er­ne og hans fort­sat­te krav og in­ter­ne kri­tik, og Claus Ste­in­le­in har i over­ve­jen­de grad haft be­sty­rel­sens op­bak­ning til si­ne valg.

Der­for end­te Glen Rid­ders­holm og­så med på kort sigt at ta­be magt­kam­pen i klub­ben. Han indså, at be­sty­rel­sen næp­pe vil­le ha­ve fo­re­truk­ket ham, hvis det var kom­met til et egent­ligt ul­ti­ma­tum, for­di Claus Ste­in­le­ins ak­tie i be­sty­rel­sen var stær­ke­re end Glen Rid­ders­holms.

På lang sigt kan han vi­se sig at ha­ve vun­det stort ved at be­va­re sin in­te­gri­tet og ik­ke at ha­ve bidt fl ere af de ’ kom­pro­mi­ser’, som han kal­der dem, i sig. Kom­pro­mi­ser, der i øv­rigt er en helt cen­tral del af FC Midtjyl­lands vir­ke­lig­hed, og som gør klub­ben spræng­far­lig.

Man kun­ne så­le­des til­fø­je stri­den mel­lem Jo­hn­ny Ru­ne- og Ste­en Hes­sel- fl øje­ne, mod­sæt­nin­gen mel­lem aka­de­miets ’ sor­te tråd’ og det en­gel­ske ejer­skabs stor­sats­ning på ude­frakom­men­de pro­fi ler og nu en kløft mel­lem FCM- le­del­sen, der i ret kraft ige ven­din­ger ta­ger af­stand til Glen Rid­ders­holm og en trup, der på In­s­ta­gram mel­lem hjer­ter og sør­gen­de hu­mø­ri­ko­ner ta­ger af­sked med de­res træ­ner og men­tor.

Det ser ik­ke sundt ud.

Claus Ste­in­le­in ( tv.) og Glen Rid­ders­holm var uven­ner og hav­de svært ved at sam­ar­bej­de, og der­for valg­te sidst­nævn­te at ta­ge sin af­sked som ch­eftræ­ner.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.