Bjar­ne Ri­is har in­tet at gø­re i cy­kel­spor­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JA­COB STAEHELIN, BTs SPORT­S­CHEF

SÅ TAL­TE BJAR­NE Ri­is en­de­lig. Tre da­ges tavs­hed eft er do­pin­grap­por­ten blev afl øst af en pres­se­med­del­el­se og et tv- in­ter­view. I mi­ne øj­ne ka­ste­de det en yder­li­ge­re fl os­set tro­vær­dig­hed – der i for­vej­en var bom­bet godt i styk­ker – af sig.

Bjar­ne Ri­is hæv­der i bund og grund, at han var en dår­lig le­der, der ik­ke for­stod at sty­re de ur­e­ger­li­ge og do­ping­lyst­ne ryt­te­re i den rig­ti­ge ret­ning. Men at han, i takt med at mo­den­he­den ind­fandt sig, fi k skabt en hold­nings­æn­dring og re­elt re­vo­lu­tio­ne­re­de do­ping­be­kæm­pel­sen i cy­kel­spor­ten.

Und­skyld mig, men jeg har svært ved at føl­ge ar­gu­men­ta­tio­nen. Det sam­me må for­fat­ter­ne til do­pin­grap­por­ten ha­ve, for de har en­ty­digt valgt at tro me­re på en ræk­ke kron­vid­ner end på Bjar­ne Ri­is, der ik­ke erin­drer el­ler de­ci­de­ret næg­ter en ræk­ke fak­tu­el­le for­hold. SAM­TI­DIG FL­O­RE­RER RYG­TER­NE om, at Bjar­ne Ri­is er på vej tilbage til cy­kel­spor­ten. Han er jo ik­ke til­talt for do­ping­for­se­el­ser, for­di hans in­drøm­mel­ser al­le ved­rø­rer sa­ger, der er me­re end ot­te år gam­le og der­med for­æl­de­de.

Jeg sy­nes, Bjar­ne Ri­is har få­et for man­ge chan­cer til, at han igen skal ha­ve en plads i cy­kel­spor­ten. Hans egen kar­ri­e­re, hvor suc­ce­sen byg­ge­de på snyd og bed­rag, blev afl øst af en suc­ces­fuld æra som hol­de­jer, og den byg­ge­de så­mænd og­så på snyd og bed­rag. Bjar­ne Ri­is fi k én chan­ce, da han in­drøm­me­de sit eget mis­brug – i øv­rigt og­så læn­ge eft er for­æl­del­ses­fri­sten. Nu vil han så ha­ve en ny. An­der­le­des kan jeg ik­ke tol­ke den und­skyld­ning, han le­ve­rer i pres­se­med­del­el­sen. Der an­gres, men der in­drøm­mes ik­ke ak­tiv med­vir­ken til do­ping. Vi må for­stå, at Ri­is i dag er en me­re vok­sen mand, der er an­svar­lig og be­kendt med, at tro­vær­dig­he­den er i bund. Det er en mand med en plan, der si­ger det. I DOPINGUNDERSØGELSENS FOR­SLAG til, hvor­dan man frem­over kan ryd­de op i sporten, fo­re­slås et eg­net­heds-kri­te­ri­um – alt­så om man over­ho­ve­det bør ha­ve ad­gang til sporten, hvis man ik­ke har ta­get op­gø­ret med for­ti­den.

Jeg læ­ser det som en di­rek­te op­for­dring til, at man kan hol­de folk som Bjar­ne Ri­is ude, selv om der for­melt ik­ke er en ka­ran­tæ­ne. Det skal cy­kel­spor­ten selv bak­se med, for det hjæl­per ik­ke sporten, at en mand med en så blak­ket for­tid fort­sat vil spil­le en rolle. Den er­ken­del­se er man end­nu langt fra at nå.

Der an­gres, men der in­drøm­mes ik­ke ak­tiv med­vir­ken til do­ping

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.