BRØD­RE­NES NER­VE­KRIG

Brød­re­krig, kal­des det ind imel­lem, når dan­ske­re og sven­ske­re kryd­ser klin­ger på tværs af Øre­sund. Men EM- se­mi­fi na­len er me­re end an­det et slag på ner­ver

BT - - U21- EM I TJEKKIET - BRAG I PRAG

Sven­ske­kri­ge­ne er no­get, de fl este af os i stør­re el­ler min­dre grad har væ­ret i be­rø­ring med i hi­sto­rie- ti­mer­ne i fol­ke­sko­len. Vi ken­der Dan­marks og Sve­ri­ges små­be­tænd­te for­hold til hin­an­den igen­nem hi­sto­ri­en.

I dag er vo­re to nor­di­ske na­tio­ner brød­re frem for no­get an­det. Vi er end­da for­bun­det til de ka­nel­bol­le­spi­sen­de og Vol­vo- kø­ren­de men­ne­sker på den an­den si­de af Øre­sund med en bro.

Men i aft en er der igen krig på kni­ven. Fre­den er for et par ti­mer lagt på hyl­den, når Dan­marks og Sve­ri­ges fod­bold­frem­tid på ba­nen kæm­per om en plads i fi­na­len ved U21- EM.

De dan­ske dren­ge er fa­vo­rit­ter. Det har dan­sker­ne er­kendt, og sam­me for­stå­el­se er og­så sven­sker­ne nå­et til.

» Dan­mark er fa­vo­rit. Det har de og­så selv meldt ud, så det må væ­re rig­tigt. Og når man ser på de kam­pe, Dan­mark har spil­let her ved slut­run­den, står det klart. Det bli­ver hårdt, « si­ger sven­sker­nes midt­ba­ne­spil­ler Kri­stoff er Ols­son, der tje­ner til det dag­li­ge knæk­brød i FC Midtjylland.

» Men når vi er un­der­dogs, kan vi slå hvem som helst. Det ved Dan­mark og­så. Vi kan li­de at væ­re un­der­dogs, « fort­sæt­ter Ols­son.

Fa­vo­rit el­ler ej. Ner­ver­ne hæn­ger uden på tø­jet hos det dan­ske hold in­den kam­pen. Det er ik­ke en hvil­ken som helst kamp, Højb­jerg, Fi­s­cher og co. skal spil­le, når so­len går ned i Prag. Det er en EM- se­mi­fi na­le. Den før­ste for et dansk hold si­den 1992.

» Jeg har ik­ke stå­et i en EM- se­mi­fi na­le før, men jeg tror, det er vig­tigt, at vi ik­ke tæn­ker så me­get over det, når vi kom­mer ud på ba­nen. Selv­føl­ge­lig skal vi vi­de, at det er en se­mi­fi - na­le. Men kan vi læg­ge det fra os og spil­le 100 pct., er vi kom­met langt. Der vil væ­re no­get nervø­si­tet, men kan vi kom­me ud af det, skal det nok gå i vo­res ret­ning, « si­ger an­gri­be­ren Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen, der score­de to gan­ge, da Dan­mark få da­ge før EM spil­le­de 2- 2 med sven­sker­ne i en for­be­re-del­ses­kamp i Lyng­by.

Kan bli­ve end­nu bed­re

Det hold, der vin­der ner­ve­kri­gen, vin­der alt­så og­så brød­re­kri­gen. Og kva­li­fi ce­rer sig der­med til det, der vil væ­re en af de stør­ste dan­ske fod­bold­kam­pe i man­ge år. En EM­fi na­le. Og en EM- fi na­le, der for Dan­marks ved­kom­men­de rent fak­tisk kan vin­des.

» Vi vandt vo­res grup­pe og vandt to kam­pe ud af tre. Vi har vist, hvil­ket hold vi er og hvil­ken fod­bold, vi kan spil­le. Men vi kan bli­ve end­nu bed­re. Kan vi gø­re det, kan vi slå al­le hold i den her tur­ne­ring. Nu er vi blandt de sid­ste fi re hold, og det er vi me­get til­fred­se med. Men vi er ik­ke til­fred­se med ba­re at væ­re her. Vi vil i fi na­len, og dér kan alt ske, « si­ger U21- land­stræ­ner Jess Thorup.

For Thorups ved­kom­men­de er aft enens se­mi­fi na­le et høj­de­punkt i en træ­n­er­kar­ri­e­re, der og­så har ført en dansk po­kal­ti­tel med sig. Men det her er an­der­le­des. Det er kul­mi­na­tio­nen for et hold af ta­lent­ful­de spil­le­re, der – som sagt så man­ge gan­ge før – kom­mer til at spil­le nøg­lerol­ler i dansk lands­holds­fod­bold man­ge år frem i ti­den.

» Det er stort. Det var det, jeg drøm­te om, da jeg for et par år si­den sat­te mig i land­stræ­ner-sto­len. At kom­me til en slut­run­de og kom­me i se­mi­fi - na­len. Og for­hå­bent­lig der­i­gen­nem væ­re med til at byg­ge en stam­me op om­kring det her hold, som dansk fod­bold skal ha­ve gavn af rig­tig man­ge år frem i ti­den. Og­så på A- lands­hol­det. Det er jeg båd glad for og stolt over, « fast­slår Jess Thorup.

Vin­der de un­ge dan­ske dren­ge af­te­nens brød­re- og ner­ve­krig, vil den dan­ske land­stræ­ner ha­ve end­nu me­re at væ­re stolt over.

Dan­mark mød­te sven­sker­ne i en test­match op til EM- slut­run­den og spil­le­de 2- 2 på to mål af Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.