Lil­le Jo­hn er prins af Sve­ri­ge

BT - - U21- EM I TJEKKIET - PO­PU­LÆR Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen og Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ ber­ling­s­ke. dk

Han er li­ge nu den he­de­ste sven­sker hin­si­dan. Og det skyl­des ik­ke blot, at Jo­hn Gu­i­det­ti har sco­ret et en­kelt mål og kæm­per som få an­dre an­gri­be­re. Nej, sven­sker­ne har fo­rel­sket sig i U21- an­gri­be­ren af man­ge an­dre og min­dre fod­bol­d­re­la­te­re­de år­sa­ger.

De dan­ske mid­ter­for­sva­re­re skal sta­dig hol­de øje med den fy­si­ske an­gri­ber, når der i aft en spil­les se­mi­fi - na­le i Prag mod Sve­ri­ge. Men de kan og­så få lov at ny­de hans skønsang, når na­tio­nal­me­lo­di­en spil­ler op. Han syn­ger igen­nem, og der­for går han rent ind.

Men han kan og­så bli­ve ir­ri­te­ret, og det gjor­de han, da han så dan­sker­nes vur­de­ring af Sve­ri­ge som øn­ske­mod­stan­der i se­mi­fi na­len.

» Det er da fan­ta­stisk, at vi er en øn­ske­mod­stan­der for dem. Så er de og­så tvun­get til at vin­de. De kan jo ik­ke ta­ge hjem til Dan­mark, når de har sagt, at de nok skul­le slå Sve­ri­ge nemt - det vil se dumt ud. Men der er sik­kert man­ge, der har set os som drøm­me­mod­stan­der, og det er ik­ke gå­et så godt for dem. Så vi hå­ber, at det fort­sæt­ter ad den sti, « si­ger Jo­hn Gu­i­det­ti og me­ner nok, at der mang­ler lidt respekt fra dan­sker­ne.

» Vi ser ik­ke Dan­mark som no­gen drøm­me­mod­stan­der. Når du er i EM- se­mi­fi na­len, er du et fan­ta­stisk fod­bold­hold. Vi respek­te­rer al­le hold, vi mø­der. I fod­bold kan alt ske, så der­for skal du vi­se respekt for al­le mod­stan­de­re. Men når kam­pen be­gyn­der, læg­ger du den respekt væk, « si­ger an­gri­be­ren.

Den nye Zla­tan

For en lil­le hånd­fuld år si­den var Gu­i­det­ti ud­skre­get til ’ den nye Zla­tan Ibra­him­ovic’. Ta­len­tet brag­te ham til Man­che­ster Ci­ty, der le­je­de ham ud. Med størst suc­ces i Fey­eno­ord, hvor han score­de 20 mål i 23 kam­pe. Nu lø­ber kon­trak­ten dog ud, og det er ik­ke læn­ge­re fod­bold­ta­len­tet, der min­der om Ibra­him­ovi­cs, men me­re per­son­lig­he­den. Og han kan li­de at væ­re på.

» Det er mit ar­bej­de at gå ud for­an x an­tal til­sku­e­re og le­ve­re. Hvis du har valgt fod­bold som dit job, er du nødt til at el­ske at væ­re i fo­kus. For at kun­ne bli­ve en god fod­bold­spil­ler er du nødt til at tur­de væ­re i fo­kus, tur­de ha­ve bol­den. Når al­le i Sve­ri­ge ser dig i tv el­ler er på sta­dion - det er en fod­bold­spil­lers store drøm at spil­le for et stort pu­bli­kum. Det skal du kun­ne li­de, « si­ger han.

Jo­hn Gu­i­det­ti me­ner ik­ke, Dan­mark vi­ser nok respekt før EM- se­mi­fi­na­len.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.