U21- BEN FOR EN HALV MIL­LI­ARD

Har du 564 mio. kr., kan du kø­be de dan­ske U21- dren­ge, der spil­ler for spil­ler er me­re værd end de etab­le­re­de stjer­ner på A- lands­hol­det

BT - - U21- EM I TJEKKIET - VÆR­DI­FULD Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@sporten.dk Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@sporten.dk Sø­ren Sor­gen­fri ssf@sporten.dk

Me­re end en halv mil­li­ard kro­ner. Det er vær­di­en på de ben, der i aft en skal spar­ke det det dan­ske U21lands­hold i EM- fi na­len.

Dansk fod­bolds gyld­ne ge­ne­ra­tion er gyl­den i me­re end én for­stand. Jess Thorups mand­skab er mil­li­o­ner kr. og at­ter mil­li­o­ner værd, og var det ik­ke for Chri­sti­an Erik­sen, var hol­dets vær­di og­så væ­sent­ligt hø­je­re end A- lands­hol­dets.

BT har væ­ret i kon­takt med en lang ræk­ke spil­lera­gen­ter. De har vur­de­ret mar­keds­vær­di­en her og nu på spil­ler­ne på bå­de det dan­ske U21- hold, der i aft en mø­der Sve­ri­ge i EM- se­mi­fi na­len, og det dan­ske A- lands­hold, der nær­mer sig kva­li­fi ka­tion til de voks­nes eu­ro­pa­mester­skab i Frankrig næ­ste år.

Re­sul­ta­tet er op­sigtsvæk- ken­de. Den sam­le­de vær­di på A- lands­hol­dets 11 star­te­re er gan­ske vist knap 60 mil­li­o­ner kro­ner hø­je­re end det hold, Jess Thorup kan møn­stre i aft en mod sven­sker­ne, men det skyl­des blot en mand – Chri­sti­an Erik­sen. Hi­ves Tot­ten­ham- spil­le­ren ud af lig­nin­gen, teg­nes et bil­le­de af et U21- mand­skab, der mand for mand er me­re værd end spil­ler­ne på A- lands­hol­det.

He­le syv af dren­ge­ne i den star­top­stil­ling, der på pa­pi­ret er Thorups stær­ke­ste, har en vær­di på den go­de si­de af 50 mil­li­o­ner kro­ner. På A- lands­hol­det er an­tal­let tre.

Ja­get vildt

Det er der na­tur­lig­vis fl ere år­sa­ger til. Ung­dom er dyrt i da­gens fod­bold­ver­den. Det er et ufravi­ge­ligt fak­tum. Men U21- dren­ge­nes hø­je vær­di er og­så hi­sto­ri­en om en fl ok spil­le­re, der ik­ke ba­re er eft er­trag­te­de, men de­ci­de­ret ja­get vildt i de al­ler­stør­ste uden­land­ske liga­er.

En af de spil­le­re er Pio­ne Si­sto, der eft er EM næp­pe når at pak­ke me­get ud. Han skal snart smi­de un­der­buk­ser og so­k­ker i ta­sken igen, for et uden­land­sk even­tyr i en­ten Hol­land, Tys­kland, Portu­gal el­ler Spa­ni­en ven­ter for­u­de. Med sig får han en kvit­te­ring på cir­ka 50 mil­li­o­ner kro­ner og en sta­tus som en af de dy­re­ste spil­le­re i Su­per­liga­ens hi­sto­rie.

» Vær­di er ik­ke no­get, jeg ana­ly­se­rer så me­get på. Det er FC Midtjylland, der kig­ger på det. Jeg er jo et pro­dukt, der skal sæl­ges en dag. Det er den må­de, de kig­ger på det i FCM, « for­kla­rer Si­sto over­for BT.

» Jeg har læst om de hø­je tal, og det er selv­føl­ge­lig su­per fi nt at vi­de, at jeg har gjort det godt, og at min vær­di er høj. Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig en dag at kun­ne ta­ge et stør­re skridt end FC Midtjylland, men om jeg bli­ver solgt for et kæm­pe be­løb og bli­ver en af de dy­re­ste, be­ty­der ik­ke så me­get, « fort­sæt­ter årets Su­per­liga­stjer­neskud.

Net­op nu er vær­di­en på Si­sto og co. over en halv mil­li­ard kr. Men pri­ser­ne på dansk fod­bolds un­ge guld­klum­per vil kun sti­ge med ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.