Woz­ni­a­cki måt­te træk­ke sig med ska­de, men ven­tes klar til Wim­b­ledon

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Sø­ren Paaske spa@ sporten. dk Fo­to: AFP

Det lig­ne­de el­lers den per­fek­te op­varm­ning til Grand Slam- tur­ne­rin­gen Wim­b­ledon for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

I op­varm­nings­tur­ne­rin­gen Aegon In­ter­na­tio­nal i East­bour­ne hav­de den an­den- se­e­de­de dan­sker spil­let sig frem til se­mi­fi na­len, hvor der ven­te­de over­kom­me­lig mod­stand i form af ver­dens­rang­li­stens num­mer 31, Be­lin­da Ben­cic fra Schweiz.

Men kort in­de i før­ste sæt af kam­pen måt­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki træk­ke sig med smer­ter i ryg­gen.

Al­le­re­de eft er kvart­fi na­len skul­le Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ha­ve be­kla­get sig over be­gyn­den­de smer­ter, og ne­de 0- 3 i før­ste sæt af kam­pen mod 18-åri­ge Ben­cic blev det alt­så for me­get for dan­ske­ren.

» Jeg har haft en smu­le pro­ble­mer med ryg­gen he­le ugen. I dag blev den me­re stiv, og jeg føl­te ik­ke, at jeg kun­ne be­væ­ge mig, som jeg øn­ske­de. Jeg har rig­tig ondt af til­sku­er­ne og al­le, der kom her for at se mig, men der var ik­ke rig­tig no­get, jeg kun­ne gø­re, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ef­ter­føl­gen­de.

God lod­træk­ning

Ska­den kom­mer ba­re få da­ge før, at Wim­b­ledon be­gyn­der. Den dan­ske ten­nis­dron­ning reg­ner dog med at stille op.

» Nu hand­ler det ba­re om at se frem mod Wim­b­ledon og få så me­get be­hand­ling som mu­ligt, så jeg kan bli­ve klar til før­ste run­de. Jeg reg­ner be­stemt med at spil­le Wim­b­ledon. « Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har få­et en gan­ske god lod­træk­ning til den tra­di­tions­ri­ge græs­tur­ne­ring.

I før­ste run­de skal dan­ske­ren, der lig­ger num­mer fem på ver­dens­rang­li­sten, op mod ver­dens num­mer 65, ki­ne­si­ske Saisai Zheng.

Hvis Woz­ni­a­cki le­ver op til fa­vo­rit­vær­dig­he­den, skal hun i an­den run­de mø­de vin­de­ren af op­gø­ret mel­lem de to tjek­ker, Ka­te­ri­na Si­ni­ako­va og De­nisa Al­ler­tova, mens hun i tred­je run­de står til at mø­de 31. se­e­de­de Ca­mila Gi­o­r­gi fra Ita­li­en. I en even­tu­el fj er­de run­de ven­ter ty­ske An­ge­lique Ker­ber, der er num­mer 10 på ver­dens­rang­li­sten.

Lod­træk­nin­gen ar­te­de sig li­ge­le­des så­dan, at dan­ske­ren først i fi na­len kan stø­de ind i ver­den­set­te­ren, Se­re­na Wil­li­ams.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er se­e­det som num­mer fem i Wim­b­ledon.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki si­ger tak for kam­pen til Be­lin­da Ben­cic, ef­ter at dan­ske­ren har måt­tet træk­ke sig med en ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.