Klar til stran­den

BT - - INDHOLD -

Ind­til vi­de­re er som­mer­vej­ret jo med al­le os, der sy­nes, det er græn­se­over­skri­den­de at træk­ke i biki­ni­en ... Der er no­get gan­ske sær­ligt sår­bart over at stå der helt blå­hvid i ALT for lidt stof. Sær­ligt sår­bart er det, når man mø­der no­gen, man ken­der – på stran­den. Det kan li­ge gå an, hvis beg­ge par­ter er i ba­de­tøj, for så er al­le me­re end al­min­de­ligt in­ter­es­se­re­de i at fast­hol­de øjen­kon­tak­ten ... Me­re pi­n­ag­tigt er det, når man står dér i ’ for lidt’ og for­sø­ger at fø­re en sam­ta­le med f. eks. fuldt på­klædt kol­le­ga. Det er aka­vet. I den­ne uge er der hjælp at hen­te for os ge­ner­te. An­na Bog­da­nova lover, at vi kan bli­ve biki­nik­lar. På kun 21 da­ge, kan vi få stram­met ma­ve, bal­der og lår, så vi kan stå på stran­den med rank ryg. Så er der kun tilbage at ven­te på vej­ret. Den blå kulør, kan An­na Bog­da­nova ik­ke gø­re no­get ved. Ven­te­ti­den kun­ne man pas­sen­de bru­ge på at af­pud­se et par smal­l­talk- em­ner til at af­le­de op­mærk­som­he­den ... ’ just in ca­se’, man skul­le mø­de no­gen.

Hel­le Lho Hansen

Re­dak­tør BT We­e­kend

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.