Tøm­mer­mænd skyl­des ik­ke kun al­ko­hol

Det er en­zy­mer og ge­ner – ik­ke mæng­den af al­ko­hol – der be­stem­mer, hvor man­ge tøm­mer­mænd du får

BT - - SUNDHED - suls@ber­ling­s­ke.dk Sul­tan Sa­hin

En dun­dren­de ho­ved­pi­ne, kval­me og træt­hed – det er, hvad du står tilbage med da­gen ef­ter en våd by­tur, hvor co­ck­tails og shots blev skyl­let ned på stri­be. Tøm­mer­mæn­de­ne er uund­gå­e­li­ge.

Men hvor­dan kan det væ­re, at du er så dår­lig, mens din ven, som du var sam­men med he­le af­te­nen, og som drak præ­cis det sam­me som dig, har det fint? Han er må­ske lidt træt, men han har ik­ke set skyg­gen af tøm­mer­mænd.

Iføl­ge pro­fes­sor i ge­ne­tisk epi­de­mo­lo­gi på Kings Col­le­ge i Lon­don, Tim Spector, er det me­get mu­ligt, at to per­so­ner, der drik­ker li­ge me­get al­ko­hol, re­a­ge­rer me­get for­skel­ligt da­gen der­på.

Tøm­mer­mæn­de­nes voldsom­hed af­hæn­ger nem­lig ik­ke af, hvor me­get man drik­ker.

» For al­ko­hol i sig selv er ret harm­løst, « skri­ver pro­fes­soren i en ar­ti­kel i The Gu­ar­di­an.

Ned­bryd­nin­gen

Sa­gen er, at når vi har druk­ket al­ko­hol, er der en­zy­mer i vo­res krop, der om­dan­ner al­ko­ho­len til det gif­ti­ge stof ace­tal­de­hyd. Det er det stof, der er skyld i, at vi får det dår­ligt. Jo læn­ge­re tid det gif­ti­ge stof er i krop­pen, jo læn­ge­re tid må du og din le­ver dø­je med tøm­mer­mæn­de­ne.

Hvor læn­ge tøm­mer­mæn­de­ne hær­ger af­gø­res af an­dre en­zy­mer, der har til op­ga­ve at ned­bry­de ace­tal­de­hy­den. Men for­di mæng­den af de ’ go­de’ en­zy­mer er for­skel­lig fra per­son til per­son, op­le­ver vi in­ten­si­te­ten af tøm­mer­mænd me­get for­skel­ligt. Tim Spector skri­ver, at man­ge især øst­a­si­a­ti­ske folk bæ­rer på en muta­tion af et gen, der øger ha­stig­he­den, hvor­med ace­tal­de­hyd bli­ver dan­net. Det be­ty­der, at folk fra Øst­a­si­en dø­jer med en langt fle­re bi­virk­nin­ger da­gen der­på end f. eks. kauka­si­e­re. Bi­virk­nin­ger­ne kan vi­se sig som f. eks. rød­men og kval­me.

Ud over en­zy­mer­ne har vo­res ge­ner stor ind­fly­del­se på, hvor me­get af det gif­ti­ge stof ace­tal­de­hyd en per­son pro­du­ce­rer, og hvor hur­tigt man kan kom­me af med den igen, for­kla­rer han.

Tim Spectors på­stand bak­kes op af en au­stralsk un­der­sø­gel­se fra 2014. 4.000 tvil­lin­ger delt­og i for­sø­get, hvor for­sker­ne kun­ne be­vi­se, at mod­ta­ge­lig­he­den for tøm­mer­mænd er ge­ne­tisk be­stemt. An­dre tvil­lin­ge­stu­die har vist, at bå­de det at kun­ne li­de al­ko­hol, mæng­den, man drik­ker, og al­ko­hol- af­hæn­gig­hed er ge­ne­tisk be­stem­te fak­to­rer.

Fo­to Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.