UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Tons­ser er en dansk fod­bold- app, der hen­ven­der sig til de 15-19- åri­ge fod­bold­spil­le­re. Tons­ser er et so­ci­alt me­die, der kob­les til spil­le­rens Fa­ce­book-pro­fi l. Der­eft er er det ba­re om at for­tæl­le om eg­ne præ­sta­tio­ner og sta­ti­stik­ker. De bed­ste spil­le­re ry­ger på ugens hold i de for­skel­li­ge re­gio­ner. Det er og­så sket, at et ungt ta­lent er ble­vet op­da­get af ta­lentspej­de­re på bag­grund af en Tons­ser-pro­fi l. Selv om Tons­ser er en for­holds­vis ny app, har den en stor bru­ger­ska­re i fod­bold­Dan­mark. Og så er den er en god må­de at en­ga­ge­re sig i søn­nens el­ler dat­te­rens liv på fod­bold­ba­nen.

In­fo: Tons­ser Plat­form: IOS Pris: Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.