Klar til stran­den på kun tre uger

Så­dan op­når du en sprø­de­re som­mer­form og op­når resultater, der hol­der, og­så ef­ter som­mer­fe­ri­en

BT - - TEMA - An­na Bog­da­nova Fo­to David Leth Wil­li­ams btwe­e­kend@ bt. dk 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Kan det la­de sig gø­re at få styr på de øm­me punk­ter og stram­me syn­ligt op på kun 21 da­ge? Kan man kom­me i skarp form uden at ta­ge det he­le på igen, når som­mer­fe­ri­en for al­vor ta­ger fat?

Sva­ret er ja. Men kun hvis du sty­rer udenom de fejl, de fle­ste be­går, når de gi­ver sig i kast med en lyn­kur el­ler boo­tcamp.

Det nyt­ter nem­lig ik­ke blot at spi­se me­get min­dre og træ­ne me­get me­re, end du ple­jer.

Tre reg­ler

Der er tre ting, du skal vi­de om et hur­tigt fedt­tab:

Et stort et kal­o­ri­e­un­der­skud kan for­styr­re din ap­pe­ti­tre­gu­le­ring i op til 1,5 år.

Me­re end 14 da­ge på en kost med me­get få kul­hy­dra­ter for­styr­rer dit stof­skif­te og fø­rer til det sam­me som pkt 1.

Me­get og ud­mat­ten­de kredsløb­sel­ler cir­kel­træ­ning med kor­te el­ler in­gen pau­ser un­der­vejs re­sul­te­rer hur­tigt i over­træ­ning. Må­ske ta­ber du dig, men for­ment­ligt bli­ver du og­så blø­de­re, me­re træt og me­re sul­ten end før, du be­gynd­te at træ­ne. Vil du op­nå hur­ti­ge resultater skal du i ste­det:

Ryd­de op i det åben­ly­se – junk­food hver dag gav­ner in­gen. Men drop al­le tan­ker om at gå på en ek­stremt re­strik­tiv kur.

Spi­se hur­ti­ge og sti­vel­ses­ri­ge kul­hy­dra­ter ( f. eks. ris, dad­ler, kar­to­f­ler og hav­re­gryn) ef­ter din træ­ning, sam­men med en po­r­tion pro­te­in. Den kost for­bræn­der me­re fedt og fyl­der di­ne mus­k­ler op, så du kan træ­ne me­re in­tenst næ­ste gang.

La­ve kor­te, hyp­pi­ge styr­ke­træ­nings­pas ( af maks. 20 mi­nut­ter ) der ud­for­drer bå­de hjer­ne og krop.

Punkt­for­bræn­ding

Men først til dét spørgs­mål de fle­ste øn­sker svar på.

Kan man punkt­for­bræn­de fedt og kom­me si­ne mest øm­me punk­ter til livs?

Det kor­te svar er nej, For­kla­rin­gen kom­mer fra An­ders Ne­der­gaard, der har skre­vet ph. d. i mu­skel­bi­o­lo­gi.

» Dét fedt, man ger­ne vil af med, sid­der i hu­den. Når man træ­ner mus­k­ler­ne et be­stemt sted på krop­pen, på­vir­ker det ik­ke rig­tigt hu­den ovenover. For mus­k­ler­ne hen­ter ik­ke ener­gi fra hu­den ovenover, men fra he­le krop­pen. Selv om mus­k­ler­ne sen­der hor­moner og cytoki­ner ud i blo­det, der vir­ker fedt­for­bræn­den­de, vir­ker de ik­ke spe­ci­fikt li­ge over mus­k­ler­ne, men for­de­les til he­le krop­pen. «

Li­ge gyl­digt om det er ri­de­buk­selå­re­ne el­ler muf­fin­top­pen, du er træt af, skal du sat­se på øvel­ser, der op­stram­mer he­le krop­pen.

For at se hur­ti­ge resultater, der hol­der, skal du gå ef­ter helkro­p­sø­vel­ser, der stil­ler krav til hjer­ne og krop. Og du skal træ­ne med væg­te, der er så tun­ge, at hver øvel­se kun kan la­ves i gan­ske få gen­ta­gel­ser.

Øvel­ser som squat, død­løft, kett­le­bell swings og pres over ho­ve­d­et er øvel­ser, der har størst mu­skel­form­nings- og fedt­for­bræn­dings­po­ten­ti­a­le i he­le krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.