Spis far­ve­rigt og bliv sund

BT - - KLUMME -

Som­me­rens far­ve­ri­ge ud­bud af råva­rer kan væ­re med til at styr­ke din krop på fle­re må­der. Far­ve­rig mad ser ik­ke kun ind­by­den­de ud. Det er og­så sundt og gi­ver god me­ning for bå­de krop og sjæl. Der­for er det en god idé at væl­ge grønt­sa­ger og frug­ter i man­ge far­ver, når du spi­ser. Jo me­re rå du kan spi­se din mad, jo fle­re nær­ring­s­tof­fer får du. For var­me­be­hand­ling af sær­ligt grønt­sa­ger og frugt for­rin­ger ind­hol­det af bå­de vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler. For Cvi­ta­mins ved­kom­men­de kan ind­hol­det re­du­ce­res med op til 70 pct. ved var­me­be­hand­ling. Det er ty­de­ligt at se, at hvis du f. eks. ste­ger en grøn pe­ber. Be­mærk, hvor hur­tigt den bli­ver far­ve­løs.

Far­ver fore­byg­ger

En god tom­mel­finger­re­gel er, at jo me­re far­ve – jo sun­de­re er ma­den. Du skal spi­se hver dag, så hvor­for ik­ke bru­ge din mad som ’ fore­byg­gen­de og må­ske be­hand­len­de me­di­cin’? Er du ble­vet syg er sund mad dog of­te ik­ke nok, for det me­ste skal der og­så an­dre ting til for at bli­ve hel­bredt. Men lad ger­ne ma­den væ­re ba­sis for din hver­dags­do­sis af na­tur­lig ’ me­di­cin’. På den må­de kan du væ­re med til at styr­ke dit im­mun­sy­stem, hor­mon­sy­stem og dit ner­ve­sy­stem – al­le de fun­da­men­tale sy­ste­mer, der sty­rer og kon­trol­le­rer din krop og dit sind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.