GRØN

BT - - KLUMME -

Grøn­ne grønt­sa­ger in­de­hol­der ge­ne­relt fol­in­sy­re og C- vi­ta­min. Ær­ter, bøn­ner og grøn­ne lin­ser in­de­hol­der jern og an­tioxi­dan­ter, der styr­ker di­ne cel­ler og mod­vir­ker ilt­ning. Ho­vedsa­lat in­de­hol­der stof­fet la­ctuca­ri­um, der vir­ker be­ro­li­gen­de, smer­testil­len­de og søvn­be­for­dren­de. Kiwi, pæ­rer og grøn­ne pe­bre er C- vi­ta­min­bom­ber og ful­de af kost­fi­bre. Broc­co­li og grøn­kål in­de­hol­der stoffer, der mu­lig­vis hæm­mer for­skel­li­ge kræft­ty­per. Spi­nat er rig på jern og gavn­lig for for­dø­jel­sen på grund af stof­fer­ne fo­la­cin og se­kre­tin. Ar­tiskok, med stof­fet cy­na­rin, hjæl­per for­dø­jel­sen ved at sti­mu­le­re gal­de­pro­duk­tio­nen og sæn­ker sam­ti­dig blo­dets ko­leste­rol­ni­veau. Avo­ca­do er god mod hud- og hår­syg­dom­me på grund af det usæd­van­ligt hø­je ind­hold af pant­ho­ten­sy­re, der er et vandop­lø­se­ligt vi­ta­min, der hø­rer til grup­pen af B- vi­ta­mi­ner. Det kal­des og­så for B5- vi­ta­min.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.