Bliv sund – og slank med fa­ste

Fa­ste er en god idé, hvis du vil ta­be dig. Men den mind­sker og­så din ri­si­ko for livs­stils­syg­dom­me, vi­ser forsk­ning

BT - - SUNDHED - Fo­to Iris btwe­e­kend@ bt. dk Dorthe Brø­ker Kri­sten­sen

Vi har ad­gang til mad 24 ti­mer i døg­net. Det er en kæm­pe ud­for­dring for vo­res sund­hed. I mod­sæt­ning til vo­res for­fædre, der var tvun­get til at kla­re sig uden mad i pe­ri­o­der, små­spi­ser vi be­vidst­løst døg­net rundt. Gang på gang kom­mer vi til at spi­se me­re, end vi har brug for. Kon­se­kven­sen af over­spis­nin­gen er en øget ri­si­ko for livs­stils­syg­dom­me som di­a­be­tes 2, hjer­te­kar­syg­dom­me, over­vægt og for­hø­jet ko­leste­rol­tal.

Det kan væ­re svært at bry­de den on­de cir­kel. Men er du træt af at tæl­le kal­o­ri­er el­ler at hop­pe fra kur til kur – uden held så kan fa­ste væ­re vej­en frem.

Når vi spi­ser for me­get, er det bl. a. vo­res ap­pe­ti­tre­gu­le­ring, den er gal med. Ved at fa­ste jævn­ligt, får vi nem­me­re ved kun at spi­se, når vi rent fak­tisk har brug for mad.

Fa­sten dæm­per din sult, li­ge­som nye forsk­nings­re­sul­ta­ter vi­ser, at fa­ste fjer­ner det fedt, der er lag­ret om­kring vi­ta­le or­ga­ner som le­ver og bugs­pyt­kir­t­len. Men at fa­ste er ik­ke no­gen mira­kel­kur. Der­i­mod skal du se fa­sten som ét ele­ment på vej­en til et sun­de­re liv.

Opkvik­ken­de

» Når man fa­ster, ind­træ­der en opkvik­ken­de og ap­pe­tit­dæm­pen­de ef­fekt. Sand­syn­lig­vis stam­mer ef­fek­ten fra ur­men­ne­ske­ne, der skul­le kun­ne kla­re sig i pe­ri­o­der med min­dre mad. De skul­le væ­re i stand til at gå ud og ned­læg­ge en hjort, selv om de var træt­te og sult­ne, « si­ger An­ders Ne­der­gaard, der er bi­o­ke­mi­ker, hu­man­bi­o­log og har en ph. d. i mu­skel­bi­o­lo­gi fra In­sti­tut for Idræts­me­di­cin på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal. Des­u­den er han med­for­fat­ter til bo­gen ’ 1dags ku­ren’. Ef­fek­ten kan va­re fle­re da­ge ef­ter en fa­ste­dag og er en af de vig­tig­ste år­sa­ger til, at pe­ri­o­disk fa­ste vir­ker.

» I stu­di­er kan vi se, at når man går fra fa­ste­dag til spi­se­dag, hvor man igen må spi­se ’ ad li­bi­tum’, vil man spi­se me­re end da­gen før fa­ste­da­gen, men ik­ke så me­get me­re som ener­gi­un­der­skud­det el­lers kun­ne ret­fær­dig­gø­re. Det skyl­des den ap­pe­tit­dæm­pen­de ef­fekt, « si­ger han.

Di­a­be­tes 2

Al­lan Vaag er kli­nisk pro­fes­sor og over­læ­ge på In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og for­sker bl. a. i, ud­vik­lin­gen af di­a­be­tes 2.

» Li­ge nu ser vi en di­a­be­tes- epi­de­mi i tid­li­ge­re ulan­de, hvor be­folk­nin­gen er gå­et fra me­get lavt fø­de­ind­tag til et ni­veau, der lig­ner vo­res el­ler er vær­re med end­nu me­re fed mad og me­re inak­ti­vi­tet. Vi kan se, hvor stor be­tyd­ning skif­tet fra for lidt fø­de til for me­get fø­de har, « si­ger han.

I et forsk­nings­pro­jekt har han ud­sat en grup­pe mænd for 36 ti­mers fa­ste. Da mæn­de­nes blod ef­ter­føl­gen­de blev un­der­søgt, var bå­de in­sulin og fedtind­hold i blo­det fal­det.

» En del af test­per­so­ner­ne var mænd med lav fød­selsvægt, som der­for tid­li­ge­re hav­de op­le­vet ik­ke at få så me­get mad. Det vi­ste sig, at når vi ud­sat­te dem for fa­ste, på­vir­ke­de det de­res me­ta­bo­lis­me i gun­stig ret- ning. De del­ta­ge­re, der ik­ke var født for tid­ligt, hav­de og­så en ef­fekt, men den var knap så stor, « si­ger Al­lan Vaag.

Hold igen

Uan­set om man vil bli­ve sun­de­re el­ler ta­be sig sig, er ener­gi­re­strik­tion et for­nuf­tigt valg.

» Un­der en fa­ste­kur fjer­nes fedt, der er lag­ret for­ker­te og sund­heds­ska­de­li­ge ste­der. Nor­malt lag­res fed­tet i un­der­hu­den, men vi ser alt­så, at det og­så bli­ver lag­ret i le­ve­ren, bugs­pyt­kir­t­len el­ler mus­k­ler­ne, « for­kla­rer Al­lan Vaag.

Det fedt er fa­sten god til at få has på.

For­søg på dyr har vist, at hvis man be­græn­ser de­res fø­de­ind­tag med 20- 30 pct. for­læn­ges de­res liv med 20- 50 pct. Sam­me ef­fekt frem­kom­mer, når man la­der dem fa­ste hver an­den dag. Fal­det skyl­des især fær­re til­fæl­de af syg­dom­me, der er re­la­te­ret til over­vægt.

» Ale­ne det at skæ­re i ener­gi­ind­ta­get har en ef­fekt, men fa­ste gi­ver og­så la­ve­re blod­suk­ker og la­ve­re blod­tryk, hvil­ket be­ty­der, at blod­kar­re­ne fungerer bed­re, li­ge­som mæng­den af fedt i blo­det fal­der. Det er alt sam­men med til at mind­ske ri­si­ko­en for livs­stils­syg­dom­me, « si­ger An­ders Ne­der­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.