GUIDE

Få suc­ces med at fa­ste

BT - - SUNDHED -

Far­vel fri­stel­ser

Vil du fa­ste, skal du und­gå fri­stel­ser. Du skal ik­ke ha­ve ad­gang til us­und mad, slik og chips hver dag.

Dyrk mo­tion

Spi­ser du min­dre, vil du uvæ­ger­ligt ta­be dig. Men det er godt at skrue op for mo­tio­nen og få me­re be­væ­gel­se ind i hver­da­gen. Tag cyk­len på ar­bej­de el­ler be­gynd at gå el­ler lø­be tu­re et par gan­ge om ugen. Forsk­ning vi­ser, at når mo­tion ind­går i en livs­stils­æn­dring, er der me­get stør­re sand­syn­lig­hed for, at æn­drin­ger­ne er bli­ven­de.

Tæl ik­ke kal­o­ri­er

Jo me­re re­strik­tiv en kur er, des svæ­re­re er den at hol­de fast i. At ve­je alt hvad, du spi­ser, el­ler tæl­le kal­o­ri­er er bå­de om­stæn­de­ligt og op­s­li­den­de i læng­den. For nog­le er det nem­me­re at fa­ste, hvor du skæ­rer alt fra én dag for til gen­gæld at spi­se nor­malt næ­ste dag. Fa­ster du to til tre gan­ge om ugen, er det nok til, at du ta­ber dig.

Spis al­min­de­ligt

En af ge­vin­ster­ne ved fa­ste er, at du har da­ge, hvor du kan spi­se som du ple­jer. Det sik­rer, at du hol­der fast – og­så på den lange ba­ne, for­di du får en ’ ga­ve’ in­di­mel­lem.

Drik kaf­fe

Har du svært ved at hol­de ud på fa­ste­da­ge­ne, kan du drik­ke sort kaf­fe. Drop mælk og suk­ker, da det får dig til at fø­le dig sult. Drik al­ter­na­tivt te el­ler vand.

Øv dig

Over­gan­gen fra at spi­se til ik­ke at spi­se er det hår­de. Men du kan træ­ne dig op til at hånd­te­re over­gan­gen for fa­sten bli­ver let­te­re med ti­den. Når du fa­ster, går krop­pen i ke­to­se, hvil­ket får den til at spa­re på re­ser­ver­ne. Un­der fa­sten fal­der hjer­nens be­hov for suk­ker, og du vil ty­pisk op­le­ve en opkvik­ken­de ef­fekt.

Vælg den rig­ti­ge fa­ste:

Hvil­ke ty­pe fa­ste, du væl­ger, af­hæn­ger af, hvad du vil op­nå.

Vil du bli­ve sun­de­re?

Skal du fa­ste rig­tigt. Det vil si­ge, at du skal ha­ve da­ge, hvor du slet ik­ke spi­ser. 5: 2- mo­del­len, hvor du spi­ser fær­re kal­o­ri­er, men sta­dig spi­ser og­så på fa­ste­da­ge­ne, er ik­ke en rig­tig fa­ste. Den kan sna­re­re be­teg­nes som en diæt med me­get få kal­o­ri­er. For­sker­ne fo­ku­se­rer på 1: 1 fa­ste- mo­del­len, hvor du spi­ser hver an­den dag og har så­kald­te ’ spi­se­vin­du­er’ på 16 ti­mer. Det vil si­ge, at du spi­ser nor­malt fra mandag mor­gen kl. syv til kl. 23. Her­ef­ter fa­ster du i 32 ti­mer, så du først spi­ser igen ons­dag mor­gen klok­ken 7. Al­ter­na­tivt kan du fa­ste i 24 ti­mers pe­ri­o­der, hvor du ik­ke spi­ser mel­lem af­tens­ma­den den ene dag og af­tens­mad da­gen ef­ter.

Vil du ta­be dig?

Er det knap så vig­tigt, hvil­ken mo­del du væl­ger. Det vig­ti­ge er at op­nå et ener­gi­un­der­skud. Det kan op­nås ved at fa­ste helt, men og­så ved at re­du­ce­re dit kal­o­ri­e­ind­tag til en fjer­de­del på fa­ste­da­ge­ne. Fa­sten er et godt red­skab til at gø­re op med reg­len om, at vi helst skal spi­se seks gan­ge om da­gen. Ve­jer du 20 ki­lo for me­get, er det ik­ke nok, at fa­ste et par gan­ge om ugen. Til­stræb al­tid at spi­se sundt, og se fa­sten som ét ele­ment i en livs­stils­æn­dring.

Kil­de: An­ders Ne­der­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.