Brug ører­ne på ferien

En god hi­sto­rie kan få lange kø­re­tu­re og regns­vejs­da­ge til at vir­ke kor­te­re. Lad bør­ne­ne pak­ke lyd­bø­ger i kuf­fer­ten

BT - - INDBLIK - bra@ ber­ling­s­ke. dk Bir­git­te Ra­h­bek Fo­to Jep­pe Vejlø

» H vor­når er vi der? «

På vej mod som­me­rens op­le­vel­ser er de yng­ste fa­mi­lie­med­lem­mers tå­l­mo­dig­hed of­te be­græn­set. En god lyd­bog kan få ti­den til at gå hur­ti­ge­re på bag­sæ­det.

Der er mas­ser af tit­ler at væl­ge imel­lem.

» In­teres­sen for lyd­bø­ger til børn er – og har læn­ge væ­ret – stor, og som­me­ren er høj­sæ­son. Folk går ty­pisk på bi­bli­o­te­ket og lå­ner lyd­bø­ger til ferien, som he­le fa­mi­li­en kan hol­de ud at hø­re. Jeg tror, at der ef­ter­hån­den er rig­tig man­ge for­æl­dre, som har sid­det på den ty­ske au­to­ba­hn og lyt­tet til Har­ry Pot­ter, « si­ger Las­se Hor­ne, der er di­gi­tal chef på for­la­get Lind­hardt og Ring­hof.

Hos kon­kur­ren­ten Gyl­den­dal er man og­så glad for lyd­bø­ger.

» Vi sat­ser ge­ne­relt me­re på lyd­bø­ger. I 2014 ud­gav vi 65 tit­ler, i år reg­ner vi med at ud­gi­ve mel­lem 90 og 100 tit­ler. Til sam­men­lig­ning ud­gi­ver vi cir­ka 120 nye tryk­te bø­ger hvert år, « for­tæl­ler Gyl­den­dals for­lags­chef på bør­ne- og un­ge­om­rå­det, Elin Al­gre­en- Pe­ter­sen.

Gra­tis bø­ger

Det er ik­ke no­gen guld­gru­be at la­ve lyd­bø­ger til børn. Rig­tig man­ge lyt­te­re lå­ner dem på bi­bli­o­te­ket el­ler strea­mer el­ler down­lo­a­der dem via abon­ne­ment­s­tje­ne­ster som Storytel og Mo­fi­bo.

» Al­li­ge­vel er vi me­get gla­de for, at der er en stor in­ter­es­se, for lyd­bø­ger kan væ­re med til at øge læ­se­ly­sten, « si­ger Las­se Hor­ne og pe­ger på, at en del børn – især dren­ge – mi­ster in­teres­sen for bø­ger me­get tid­ligt. Lyd­bø- ger kan væ­re med til at åb­ne dø­ren til bø­ger­nes ver­den.

» Selv om de ik­ke øver sig i at læ­se, øver de sig i at kon­cen­tre­re sig om en læn­ge­re hi­sto­rie og for­dy­be sig i stof. Det kan for­hå­bent­lig gi­ve ap­pe­tit på fle­re bø­ger se­ne­re i li­vet, « me­ner Las­se Hor­ne.

På dansk grund ved man fak­tisk ik­ke ret me­get om børns for­brug af lyd­bø­ger og ef­fek­ten af det.

Eks­pert i bør­ne­lit­te­ra­tur, Sti­ne Re­in­holdt Hansen, la­ve­de i 2010 en stor un­der­sø­gel­se af børns læ­se­va­ner, men si­den er sket me­get si­den med al­le de me­di­er, børn i dag har rå­dig­hed i mel­lem­ti­den. Un­der­sø­gel­ser fra USA og Stor­bri­tan­ni­en pe­ger på, at i hvert fald læ­se­ly­sten bli­ver på­vir­ket i po­si­tiv ret­ning af lyd­bø­ger, si­ger Sti­ne Re­in­holdt Hansen.

Vig­tig stem­me

Men man skal ha­ve en vis al­der, før man kan kon­cen­tre­re sig om at lyt­te og ska­be bil­le­der­ne til hi­sto­ri­er­ne selv. Der­for kan man med for­del gi­ve de al­ler­mind­ste børn en e- bog i hæn­der­ne i ste­det, så de kan kig­ge med, mens der bli­ver læst op. Al­ter­na­tivt skal man sat­se på nog­le me­get kor­te hi­sto­ri­er. Hvis mor el­ler far ik­ke har en sku­e­spil­ler gemt i ma­ven, som fol­der sig ud un­der højt­læs­ning, kan lyd­bø­ger og­så væ­re en for­del. Man­ge for­lag får sku­e­spil­le­re til at ind­læ­se hi­sto­ri­er, og nog­le gan­ge bli­ver der og­så fø­jet ly­d­ef­fek­ter til for­tæl­lin­gen.

» Op­le­vel­sen af lyd­bø­ger af­hæn­ger jo rig­tig me­get af stem­men, og en god op­læ­ser bli­ver på sin vis med­ska­ber til hi­sto­ri­en. Der­for er en god lyd­bog til børn, en hvor stem­men for­mår at ska­be en stem­ning, der un­der­byg­ger for­tæl­lin­gen i hi­sto­ri­en, « si­ger cand. mag. Britt Skjold­borg fra eRe­o­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.