Fra op­pu­stet til flad ma­ve

Er din ma­ve ud­spilet uan­set, hvor me­get du træ­ner? Så dov­ner di­ne ma­vemus­k­ler. Væk dem med enk­le øvel­ser og stram op

BT - - KROP I BALANCE -

Ken­der du dét, at du uan­set, hvad du prø­ver af træ­nings­for­mer og kostæn­drin­ger, ik­ke kan kom­me den ud­spi­le­de ma­ve til livs? Den lig­ner ba­re en gravid­ma­ve, og bu­ler me­re og me­re. Nøg­len til en flad ma­ve lig­ger i at få væk­ket di­ne ma­vemus­k­ler og læ­re dem at ar­bej­de sam­men. Gravi­di­tet, kej­ser­snit, kro­ni­ske tarm­pro­ble­mer og stor over­vægt – især om­kring ma­ven – kan hæm­me ma­vemus­k­ler­nes ev­ne til at træk­ke sig or­dent­ligt sam­men. Selv når du la­ver øvel­ser, der bur­de iso­le­re ma­vemus­k­ler­ne, er det ik­ke al­tid, at al­le mus­k­ler­ne kan fin­de ud af at ska­be spæn­ding. Det be­ty­der, at nog­le en­kel­te mus­k­ler er på over­ar­bej­de, mens an­dre pjæk­ker. Der op­står en form for fejl­ko­or­di­ne­ring, hvil­ket kom­mer til ud­tryk ved, at ma­ven bu­ler ud.

Ma­vemus­k­ler­ne sover

Der er go­de grun­de til, at di­ne ma­vemus­k­ler ik­ke le­ver op til de­res for­plig­tel­ser, men sover på job­bet. De tre mest al­min­de­li­ge år­sa­ger er:

1. Du sid­der for me­get

Sid­der du me­get – på din kon­tor­stol el­ler for­an fjern­sy­net – fjer­ner du kra­ve­ne til din ker­ne om at sta­bi­li­se­re sig selv, og ma­vemus­k­ler­ne vil slap­pe af. På sigt glem­mer de, hvad de­res funk­tion er. • Hver­dags­be­væ­gel­ser min­der din hjer­ne og ma­vemus­k­ler om at ar­bej­de. Så – stå op på kon­to­ret, tag trap­per­ne, hop rundt, leg med di­ne børn og bær ind­købspo­ser­ne hjem.

2. Du har født

Uan­set om du har født nor­malt el­ler få­et kej­ser­snit, har di­ne ma­vemus­k­ler væ­ret ud­sat for et stort ar­bej­de med at hol­de sam­men un­der gravi­di­te­ten. Det er svært for mus­k­ler­ne at træk­ke sig or­dent­ligt sam­men, når de bli­ver for­læn­get – så du kan op­le­ve, at der ef­ter en fød­sel kom­mer en kløft langs ma­ven, for­di bå­de mus­k­ler­ne og bin­de­væ­vet har gi­vet sig på mid­ten. • For at hjæl­pe ma­vemus­k­ler­ne til at sam­le sig ef­ter en fød­sel, skal du dag­ligt og in­den træ­ning massere dem blidt og i små ryk mod mid­ten. Styrk mus­k­ler­ne og lær dem hol­de igen før og ef­ter gravi­di­tet.

3. Din ma­ve er i uor­den

Dår­lig for­dø­jel­se og ir­ri­te­re­de tar­me ska­ber en in­f­lam­ma­tion­s­til­stand i din bug­hu­le, som hæm­mer mus­k­ler­nes ak­ti­vi­tet. År­sa­gen til bal­la­den skal fin­des i dét, du put­ter i mun­den og nog­le gan­ge og­så i stress. • Hjælp mus­k­ler­ne i gang ved at massere ma­ven med små cir­ku­læ­re be­væ­gel­ser fra nav­len og udad i en spiral. Spis min­dre for­ar­bej­det mad, min­dre suk­ker og und­gå de vær­ste al­ler­ge­ner – som glu­ten, hve­de, gær og mælk.

P r i n t e d a n d d i s t r i b u t e d b y P r e s s R e a d e r

P r e s s R e a d e r . c o m

+ 1 6 0 4 2 7 8 4 6 0 4

• O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y •

C O P Y R I G H T A N D P R O T E C T E D B Y A P P L I C A B L E L A W

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.