Kun­sten at æl­te en be­st­sel­ler

Selv for velskri­ven­de jour­na­li­ster er det ik­ke let at skri­ve en or­dent­lig spændingsroman

BT - - BOG- FIX - kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk Me­re­te Re­in­holdt

Man kan væ­re nok så dyg­tig til sprog og go­de hi­sto­ri­er, uden nød­ven­dig­vis at ev­ne at skri­ve en bog. Men man kan selv­føl­ge­lig al­tid for­sø­ge. Ini­ti­a­tiv og gåpå­mod er fi­ne egen­ska­ber, men der skal me­re end jour­na­li­stens ev­ne til at skri­ve, re­sear­che og sæt­te en god hi­sto­rie op for at frem­brin­ge en frem­ra­gen­de spændingsroman.

Det ses på to dan­ske jour­na­li­sters ro­man­de­but. Om det er bar­ren el­ler ev­ner­ne, der ik­ke er pla­ce­ret højt nok, er svært at si­ge. Bå­de hos Per­nil­le Bo­elskov og Jan Körner er der sted­vi­se sprog­li­ge og hand­lings­mæs­si­ge høj­de­punk­ter, men sam­let er beg­ge bø­ger for sva­ge i ko­der­ne.

I ’ Gra­nit­gra­ven’ ta­ger Bo­elskov læ­se­ren med til Born­holm, hvor li­get af en ung rus­sisk mand fin­des i et ned­lagt gra­nit­brud. Præ­sten, Ag­net­he, der har haft et godt øje til rus­se­ren og i øv­rigt for­søgt at hjæl­pe ham med at fin­de si­ne dan­ske aner, op­po­ne­rer mod po­li­tiets efterforskning, ind­le­der si­ne eg­ne Ti­tel: Gra­nit­gra­ven For­fat­ter: Per­nil­le Bo­elskov Si­der: 304 Pris: 199 kr. For­lag: For­la­get 4. til ven­stre Ti­tel: Tron­føl­ge­ren For­fat­ter: Jan Körner Si­der: 344 Pris: 300 kr. For­lag: Tur­bi­ne me­re el­ler min­dre diskre­te un­der­sø­gel­ser og kom­mer ef­ter­føl­gen­de i kon­flikt med bå­de provst, po­li­ti og an­dre pla­ge­ån­der.

Plot­tet er på man­ge må­der fint, og læ­se­ren får op­lys­nin­ger om rus­ser­nes be­sæt­tel­se af klip­peø­en, kir­ke­li­ge uove­r­ens­stem­mel­ser og born­holm­sk hi­sto­rie. Men hi­sto­ri­en er ik­ke stramt nok kom­po­ne­ret, og fle­re be­gyn­den­de spæn­dings­kur­ver når al­drig kli­maks, men si­ver ud gen­nem si­der­ne som ufor­lø­ste nys.

Den gar­ve­de hof­repor­ter Jan Körner er lidt bed­re til at hol­de pul­sen, til gen­gæld går der for me­get kli­ché og kal­o­ri­e­fat­tig sa­ti­re i hans ’ Tron­føl­ge­ren’, der er et sam­men­kog af po­li­tisk thriller, tra­di­tio­nel krimi og kulørt nøg­lero­man. Hand­lin­gen fo­re­går i et ter­r­or­fo­ku­se­ret København, hvor po­li­ti, PET og le­den­de po­li­ti­ke­re ta­ger for gi­vet, at is­la­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster står bag bom­be­mor­det på lan­dets kron­prins. Det vi­ser sig dog, at kron­prins Val­de­mar hav­de en del fjen­der rundt om­kring som føl­ge af et me­re end al­min­de­ligt ud­svæ­ven­de liv. Der er lagt op til mas­ser af snask og spæn­ding med en gam­mel voldtægts­sag, lu­de­re og lom­me­ty­ve, og midt i det he­le – en æg­te­ska­be­lig kri­se hos Dron­nin­gen og en dit­to hos PETs ef­ter­forsk­nings­le­der. Per­son­gal­le­ri­et er gan­ske un­der­hol­den­de, men sa­ti­ren ta­ger pu­sten af spæn­din­gen, mens spæn­din­gen for­fla­di­ger sa­ti­ren, og det po­li­ti­ske islæt står og flag­rer uden mål og med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.