’ Jeg el­sker fod­bold’

Den sven­ske eu­ro­vi­sions­vin­der Måns Zel­mer­löw er til sport og mu­sik

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Fo­to Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i

ho­eg@ bt. dk Det var ham, der be­gynd­te at sen­de re­k­la­me- tv i Sve­ri­ge. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Jeg skal igang med ’ Sne­le­o­par­den’ – en skøn som­mer­bog af Mi­ka­el Köh­ler Lars­son. « » Li­ge nu lyt­ter jeg me­get til Bran­don Flowers fra grup­pen The Kil­lers, Se­i­na­bo Sey og ban­det First Aid Kit. Min mu­siks­mag er me­get va­ri­e­ret, men jeg er og­så lidt kræ­sen. Jeg lyt­ter til de nye pla­der på Spo­ti­fy og så væl­ger jeg mi­ne nye fa­vo­rit­ter. « » Tre nav­ne, jeg al­tid ven­der tilbage til, er Mi­cha­el Ja­ck­son, Bry­an Adams og Roxet­te. Når san­ge­ne er go­de, hol­der de evigt. « » Det er ba­re så læn­ge si­den, jeg har væ­ret i bi­o­gra­fen. Men den nye Ju­ras­sic Wor­ld- film, den må jeg ba­re se. «

» Her er der in­gen tvivl. Der er ’ Shaws­hank Re- demp­tion’ (’ En ver­den uden­for’, red.) med Tim Rob­bins og Mor­gan Fre­e­man. Det er en fil­ma­ti­se­ring af en Step­hen King-bog. Jeg ved ik­ke hvor man­ge gan­ge, jeg har set den, men hver gang fin­der jeg nye de­tal­jer. Den er vel­le­vet, vel­spil­let og helt fan­ta­stisk en­kel. « » Det var Jo­hn May­er i Sto­ck­holm. Det var rig­tigt godt, van­vit­tigt mu­si­kalsk og stramt. « » Det var Cold­play i Glo­ben i 2010. Jeg græd he­le vej­en gen­nem san­gen ’ Fix you’. Det var så magisk. « » Jeg ser al­tid fod­bold – Champions League, Pre­mi­er League og alt svensk. Og så el­sker jeg tv- se­ri­er som ’ Ho­meland’, ’ Su­its’, ’ En­tou­ra­ge’, ’ Hou­se of Cards’ og ’ The Shield’. « » Jeg ser al­drig qu­iz- pro­gram­mer. Det er sjove­re at hyg­ge sig med ven­ner­ne.

We­e­kend - 27.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.