Så langt er de fra hin­an­den

BT - - NYHEDER -

VEN­STRE

Løk­ke fø­ler sig for­plig­tet af sit valg­løf­te om at sæn­ke bund­skat­ten, så det bed­re kan be­ta­le sig for folk på kon­tant­hjælp at ta­ge et lav­t­lønsjob. Han vil og­så bru­ge pen­ge på at ge­nind­fø­re bo­li­gjob- ord­nin­gen med fradrag for hånd­vær­ker­ud­gif­ter. For at skaf­fe fi­nan­si­e­ring til det vil han spa­re på ulands­bi­stan­den, ge­nind­fø­re start­hjæl­pen til flygt­nin­ge og ind­fø­re et loft over, hvor me­get bør­ne­fa­mi­li­er sam­let set kan mod­ta­ge i kon­tant­hjælp og an­dre ydel­ser.

DE KON­SER­VA­TI­VE

Pa­pe vil gø­re no­get ved den sti­gen­de grund­skyld. Han øn­sker fle­re pen­ge til po­li­ti­et og vil og­så bru­ge pen­ge på at let­te ge­ne­ra­tions­skif­tet i virk­som­he­der­ne. Hvor­dan han vil be­ta­le den reg­ning, er uklart.

LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE

Samu­el­sen har som et ho­ved­krav at få af­skaf­fet top­skat­ten. Den vil iføl­ge Skat­te­mi­ni­ste­ri­et skøns­mæs­sigt ind­brin­ge 15,5 mia. kr. i år, så det er ube­tin­get det dy­re­ste krav, der lig­ger på for­hand­lings­bor­det. Men Samu­el­sen vil for­ment­lig væ­re til­freds med en el­ler an­den form for aftrap­ning af top­skat­ten over nog­le år.

DANSK FOL­KE­PAR­TI

Thu­le­sen Da­hl vil li­ge­som Løk­ke ger­ne se på bund­skat­ten og ge­nind­fø­re start­hjæl­pen for flygt­nin­ge. Men Løk­ke har ik­ke bø­jet sig for hans krav om at skær­pe græn­se­kon­trol­len, og Thu­le­sen Da­hl har hel­ler ik­ke få­et no­get til­sagn om, at den of­fent­li­ge sek­tor fort­sat skal ha­ve lov at vok­se, så han kan ind­fri sit valg­løf­te om at for­bed­re kræft­be­hand­lin­gen og få pa­tien­ter­ne væk fra gan­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.