Sov i mør­ke

BT - - KORT NYT -

De fl este men­ne­sker sover kke nok. Når vi sover, er kva­li­te­ten af vo­res søvn ik­ke god nok. Den ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­hed CDC – Cen­ters for Di­sea­se Con­trol and Pre­ven­tion – be­teg­ner mang­len på søvn som epi­de­misk. En del af pro­ble­met skyl­des at vi ik­ke sover mørkt nok. Det skri­ver vi­den­skab. dk. Vo­res døgn­ryt­me re­gu­le­res af en na­tur­lig vek­sel mel­lem lys og mør­ke. Døgn­ryt­men sty rer bl. a. over­gan­gen mel­lem søvn- vå­gen, vo­res sult­for­nem­mel­se, ak­ti­vi­tets­ni­veau, kro­p­stem­pe­ra­tur og mæng­den af me­la­to­nin i blo­det.

Op med so­len

vist, at søvn­for­sty rrel­ser og kun­stigt lys sæn­ker lep­tin- ni­veau­et og gør os sult­ne midt om nat­ten. Der­for kan lys om nat­ten re­sul­te­re i bl. a. fed­me, suk­ker­sy­ge, kræft og de­pres­sion. Ly­set fra so­len er et stærkt blåt lys med kort bøl­ge­læng­de. Din tab­let, te­le­fon og com­pu­ter af­gi­ver det sam­me blå lys. Bru­ger du dem om aft enen, for­sty rrer det omstil­lin­gen fra dag til nat. Det gør det svæ­re­re at fal­de i søvn og for­ø­ger ri­si­ko­en for dår­ligt hel­bred, skri­ver vi­den­skab. dk Før elek­tri­ci­te­ten blev op­fun­det, va­re­de mør­ket cir­ka 12 ti­mer, hvor man sov i 8 ti­mer og var vå­gen ( i mør­ke) i 4 ti­mer. I dag får de fl este af os for lidt lys i lø­bet af da­gen og for me­get om af­te­nen. De fær­re­ste sover fuld­stæn­digt mørkt, og man­ge får me­get lidt sol­lys, for­di de ar­bej­der in­den­dørs om da­gen. Om nat­ten fal­der kro­p­stem­pe­ra­tu­ren, for­bræn­din­gen da­ler, og søvn- hor­monet me­la­to­nin sti­ger dra­stisk. Når so­len står op, fal­der ni­veau­et af me­la­to­nin, og du våg­ner. I mør­ket sti­ger og­så ni­veau­et af mæt­heds- hor­monet lep­tin, der gør, at vi ik­ke fø­ler sult. For­søg har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.